Hoofd­in­spec­teur on­der be­han­de­ling psy­chi­a­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Hoofd­in­spec­teur Ro­bert R (55) ver­scheen gis­te­ren voor de rech­ter. Zijn ad­vo­caat Ha­rold Belfor deel­de het ge­recht mee dat de po­li­tie­man on­der be­han­de­ling is van een psy­chi­a­ter. Hij zal in af­stem­ming met zijn cli­ënt nog een do­cu­ment hier­van over­leg­gen. De raads­man wil voor­ko­men dat de be­lan­gen van zijn cli­ënt wor­den ge­schaad. Belfor weet niet in hoe­ver­re de be­ge­lei­ding door de psy­chi­a­ter in­vloed zal heb­ben op het ver­hoor van Ro­bert R. Hij wil eerst een ge­sprek met de man heb­ben, al­vo­rens de rech­ter hem op 28 no­vem­ber zal ho­ren.

Ro­bert R wordt on­der meer er­van ver­we­ten dat hij op 22 ju­ni als amb­te­naar, te we­ten als hoofd­in­spec­teur te­vens hulp­of­fi­cier van jus­ti­tie het ge­zag heeft mis­bruikt door twee per­so­nen te heb­ben ge­dwon­gen iets te doen, niet te doen of te dul­den. De dwang hield in dat hij de man­nen zou heb­ben ge­vraagd SRD 10.000 af te staan om hen in vrij­heid te stel­len. Ook zou de hoofd­in­spec­teur de twee per­so­nen vier da­gen van hun vrij­heid heb­ben be­roofd en heb­ben ge­dwon­gen SRD 10.000 af te staan voor hun vrij­la­ting. Het Open­baar Mi­nis­te­rie ver­wijt hem er­van dat hij door het be­gaan van de­ze mis­drij­ven een bij­zon­de­re ambts­plicht heeft ge­schon­den of ge­bruik heeft ge­maakt van macht, ge­le­gen­heid en mid­de­len die hem door zijn ambt zijn ge­schon­ken. Ook zou hij op 22 ju­ni der­tien em­mers met gar­na­len die aan de Staat en an­de­ren toe­be­hoor­den, heb­ben weg­ge­no­men. Voorts zou hij SRD 20.175 aan boe­te­geld dat hij on­der be­heer bij zich had, wat de Staat toe­be­hoor­de, heb­ben weg­ge­no­men. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.