IIR en UNDP wer­ken aan duur­za­me ont­wik­ke­lings­doe­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het In­sti­tu­te of In­ter­na­ti­o­nal Re­la­ti­ons (IIR) van de An­ton de Kom Uni­ver­si­teit or­ga­ni­seert in sa­men­wer­king met de Uni­ted Na­ti­ons De­vel­op­ment Pro­gram­me (UNDP) op 16 en 17 no­vem­ber in de Roy­al Ball­room van ho­tel To­ra­ri­ca, een twee­daags aca­de­misch se­mi­nar over de Sustai­na­ble De­vel­op­ment Goals (SDGs) of­te­wel duur­za­me ont­wik­ke­lings­doe­len.

Er zul­len di­ver­se pa­pers ge­pre­sen­teerd wor­den door we­ten­schap­pers af­kom­stig van Cu­ba, Tri­nidad & To­ba­go, Gu­y­a­na, Su­ri­na­me en Bra­zi­lië. Dit se­mi­nar is het ver­volg van het ook door het IIR, in sa­men­wer­king met di­ver­se in­sti­tu­ten en stu­den­ten van de Fa­cul­teit der Maat­schap­pij­we­ten­schap­pen van de An­ton de Kom Uni­ver­si­teit van Su­ri­na­me (AdeKUS) en de UNDP, in 2015 ge­or­ga­ni­seerd sym­po­si­um over de SDGs. Dit staat in een pers­be­richt van IIR.

Bij dit sym­po­si­um ging het voor­al om het cre­ë­ren van be­wust­wor­ding on­der aca­de­mi­ci en stu­den­ten van AdeKUS. Het was de eer­ste ac­ti­vi­teit in Su­ri­na­me in het ka­der van de in­tro­duc­tie van de SDGs, als op­vol­ger van de Mil­len­ni­um De­vel­op­ment Goals (MDG) en ook de eer­ste ac­ti­vi­teit in het Ca­ri­bisch ge­bied in dit ver­band. De SDGs be­staan uit 17 doe­len, ter­wijl de MDGs uit 8 doel­stel­lin­gen be­stond.

In 2000 werd door de Ver­e­nig­de Na­ties de MDGs ge­lan­ceerd met het doel de ar­moe­de in de we­reld te­rug te drin­gen en zo ten vol­le te wer­ken aan het wel­zijn van de mens, voor­al in de ar­me lan­den. Er was een tijds­li­miet tot 2015 ge­steld voor het be­rei­ken van de­ze doe­len, wat voor ve­le lan­den niet haal­baar bleek te zijn. Voor­al klei­ne (ar­me) lan­den had­den moei­te om de­ze doe­len te be­rei­ken en ble­ven ste­ken bij het stre­ven op pa­pier. Er blij­ken di­ver­se com­plexe fac­to­ren die als mo­ge­lij­ke ob­sta­kels ten grond­slag la­gen, waar­door de doel­stel­lin­gen niet of nau­we­lijks be­reikt zijn of kon­den wor­den. De­ze fac­to­ren lig­gen on­der meer op het ge­bied van de fi­nan­ci­ën, het ont­bre­ken van het juis­te in­sti­tu­ti­o­neel ka­der, het ont­bre­ken van da­ta om be­leid te kun­nen ma­ken. Het se­mi­nar draagt als ti­tel ‘Aca­de­mic dis­cour­se on op­por­tu­ni­ties and chal­len­ges for Small Sta­tes in achie­ving the Sustai­na­ble De­vel­op­ment Goals’ (SDGs) en brengt aca­de­mi­ci bij­een die on­der­zoek heb­ben ge­daan en doen naar de mo­ge­lijk­he­den en uit­da­gin­gen die er lig­gen voor klei­ne lan­den voor het be­ha­len van de SDGs.

De aca­de­mi­sche we­reld en de we­reld van be­leids­ma­kers krij­gen de kans te dis­cus­si­ë­ren daar­over met het oog op het cre­ë­ren van de be­wust­wor­ding rond de­ze doel­stel­lin­gen. Het is een zeer se­ri­eu­ze zaak, voor­al als we na­gaan hoe schrij­nend de ar­moe­de in de we­reld is, wat de ont­wik­ke­lin­gen en een mens­waar­dig be­staan in de weg staan. Over­he­den moe­ten be­sef­fen dat de we­ten­schap van­uit de uni­ver­si­tei­ten van cru­ci­a­le be­te­ke­nis is voor on­der­zoek naar de mo­ge­lijk­he­den om de­ze doe­len te be­rei­ken.

Het IIR hoopt vol­gens het man­daat dat haar ge­ge­ven is, een bij­dra­ge te le­ve­ren in de re­a­li­se­ring van de vi­sie van de AdeKUS, nl een die­nend in­sti­tuut te zijn en vol­le­dig ten dien­ste te staan van de ont­wik­ke­ling in Su­ri­na­me. Een zeer op­mer­ke­lijk feit op dit se­mi­nar is dat het een mijl­paal is in het be­staan van het IIR. Op dit fo­rum zal het Ca­rib­bean Hu­man De­vel­op­ment Re­port 2016/2017 door de UNDP wor­den ge­lan­ceerd. Spe­ci­aal hier­voor komt de di­rec­teur van het re­gi­o­naal kan­toor van de UNDP, die in Pa­na­ma ze­telt, naar Su­ri­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.