Voor­lich­tings­avond Prostaat Kan­ker Stich­ting Su­ri­na­me

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Prostaat Kan­ker Stich­ting Su­ri­na­me zal op don­der­dag een voor­lich­tings­avond hou­den waar­bij de stich­ting zich zal in­zet­ten voor het re­gi­stre­ren van pros­taat­kan­ker­pa­ti­ën­ten en de be­wust­wor­ding over de­ze ziek­te mid­dels goe­de voor­lich­ting. Ver­der zal zij op haar ma­nier een bij­dra­ge le­ve­ren naar top­zorg voor de­ze pa­ti­ën­ten. De stich­ting zal ook een rol spe­len tus­sen de pa­ti­ënt en de me­di­sche spe­ci­a­lis­ten. Het the­ma van de avond is ‘Prostaat­kan­ker, ver­groot je over­le­vings­kan­sen’. Dit staat in het pers­be­richt van de Prostaat Kan­ker Stich­ting Su­ri­na­me. Vol­gens het pers­be­richt zul­len de spre­kers op de avond, res­pec­tie­ve­lijk de voor­zit­ters van Su­ri­naam­se en Ne­der­land­se or­ga­ni­sa­ties zijn. Ver­meld wordt dat er te­vens een uro­loog in dui­de­lij­ke taal in­for­ma­tie zal ver­strek­ken over prostaat­kan­ker. Er staat dat er­va­rings­des­kun­di­gen aan het eind van de avond hun ver­haal aan de aan­we­zi­gen zul­len ver­tel­len. Het pers­be­richt geeft aan dat er ook ruim­te zal zijn voor het stel­len van vra­gen of te dis­cus­si­ë­ren over prostaat­kan­ker. Vol­gens de spre­kers is prostaat­kan­ker een man­nen­ziek­te en de meest voor­ko­men­de vorm van kan­ker bij man­nen. Ech­ter wordt er aan­ge­ge­ven dat het net als an­de­re vor­men van kan­ker nog in ta­boe­sfeer ver­keert. Ver­meld wordt dat er in Su­ri­na­me nog veel on­we­tend­heid is over de­ze vorm van kan­ker en de ge­vol­gen voor de pa­ti­ënt en hun di­rec­te so­ci­a­le om­ge­ving. ‘De ge­meen­schap heeft hier­door geen no­tie van de im­pact die prostaat­kan­ker heeft op per­so­nen die hier­mee ge­di­a­gnos­ti­ceerd wor­den’, al­dus de stich­ting. Vol­gens hun is het daar­om be­lang­rijk om naast de strikt me­di­sche kant van het ver­haal, ook de op­vang, be­ge­lei­ding, voor­lich­ting en be­lan­gen­be­har­ti­ging van de­ze pa­ti­ën­ten in ogen­schouw te ne­men. De Prostaat Kan­ker Stich­ting NL is vol­gens het be­richt een pa­ti­ën­ten­or­ga­ni­sa­tie die zich in­ten­sief be­zig­houdt met het bie­den van lot­ge­no­ten­con­tact, het ge­ven van voor­lich­ting en het be­har­ti­gen van de be­lan­gen van man­nen met prostaat­kan­ker en hun naas­ten. De stich­ting geeft ver­der aan dat zij het werk van de Su­ri­naam­se broe­der­or­ga­ni­sa­tie wilt on­der­steu­nen met hun ken­nis en er­va­ring bij het be­ge­lei­den van de pa­tient. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.