Ruim 50.000 kg plas­tic en alu­mi­ni­um ko­men niet in ons mi­li­eu te­recht

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De stich­ting Su­re­sur is al lan­ger dan een jaar ac­tief in Su­ri­na­me en heeft zich ge­du­ren­de dat jaar erg in­ge­zet voor de pro­mo­tie van het re­cy­clen. Zo heeft de stich­ting me­de door on­der­steu­ning van ver­schil­len­de spon­so­ren er­voor kun­nen zor­gen dat er van­af ju­ni 2015 tot he­den ruim 40 re­cy­cle­bak­ken zijn ge­plaatst in groot Paramaribo en Wa­ni­ca. Vol­gens een pers­be­richt van de stich­ting zijn de­ze re­cy­cle­bak­ken ge­plaatst zo­dat het voor de be­vol­king ge­mak­ke­lij­ker wordt ge­maakt om hun plas­tic fles­sen en alu­mi­ni­um­blik­ken te re­cy­clen. Zo hoopt de stich­ting er­voor te zor­gen dat meer men­sen wor­den ge­prik­keld en er­toe over­gaan te re­cy­clen in plaats van plas­tic en alu­mi­ni­um ge­woon mee te stu­ren met huis­vuil of er­gens te dum­pen. De 40 bak­ken die er mo­men­teel staan, zijn in de res­sor­ten Blauw­grond, La­tour, Flo­ra, Wel­ge­le­gen, Weg naar Zee, Uit­vlucht en Cen­trum. Het is de be­doe­ling dat er lan­de­lijk nog meer van soort­ge­lij­ke bak­ken ko­men. In to­taal is er het af­ge­lo­pen jaar dat de stich­ting ac­tief is, ruim 47.912 kg aan plas­tic en alu­mi­ni­um op­ge­haald. Het res­sort Blauw­grond staat bo­ven­aan de re­cy­c­le­lijst met 15.185 kg aan re­cy­cle­ma­te­ri­aal dat is op­ge­haald. Er zijn na­tuur­lijk ook wij­ken waar het re­cy­clen nog niet he­le­maal zo gaat zo­als ge­wenst. Zo loopt het ver­za­me­len van plas­tic en alu­mi­ni­um in La­tour wat ach­ter. Vol­gens de pro­ject­co­ör­di­na­tor Glenn Ramd­jan zal de stich­ting pro­be­ren om in het twee­de jaar wat ex­tra aan­dacht aan de­ze res­sor­ten en wij­ken te schen­ken. Mid­dels voor­lich­tings­ses­sies en in­for­ma­tie­da­gen voor de buurt en de buurt­or­ga­ni­sa­ties hoopt de stich­ting het twee­de jaar suc­ces­vol­ler te zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.