Dorps­be­stuur Ka­balebo wil­len be­te­re ac­com­mo­da­ties

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SIPALIWINI - Het dorps­be­stuur van het be­stuurs­res­sort Ka­balebo wil be­te­re ac­com­mo­da­ties. Ka­pi­tein Ri­car­do Mac-In­tosch van het dorp Was­ha­bo zegt dat zij vaak naar Paramaribo moe­ten af­rei­zen om be­paal­de za­ken van hun dorp in or­de te ma­ken. Dit moe­ten zij op ei­gen kos­ten doen. Mac-In­tosch zegt dat zij geen trans­port krij­gen en ook geen plaats om te over­nach­ten. Wan­neer zij in de stad moe­ten over­nach­ten, dan moe­ten zij dit uit ei­gen zak be­ta­len. Het is ze­ker niet haal­baar om za­ken bin­nen een dag te re­ge­len in Paramaribo. Mac-In­tosch geeft aan dat het soms za­ken zijn van se­ni­o­ren­bur­gers die niet zelf kun­nen af­rei­zen. Zij heb­ben het fi­nan­ci­eel moei­lijk en zou­den daar­om graag zien dat zij wor­den ge­ac­com­mo­deerd. Zij wil­len de bur­gers graag hel­pen, maar zijn af­han­ke­lijk van hun fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie die vaak niet toe­rei­kend is. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.