Bur­gers gaan on­ver­kort door met mi­li­eu ver­vui­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - Het is de af­ge­lo­pen da­gen ge­ble­ken dat bur­gers on­ver­kort door­gaan met het mi­li­eu te ver­vui­len. Ray­mond Hi­ra, co­ör­di­na­tor van Open­baar Groen, geeft aan dat zij blij­ven op­rui­men maar steeds ge­con­fron­teerd wor­den met mi­li­eu­ver­vui­ling. Het Mi­nis­te­rie van Re­gi­o­na­le Ont­wik­ke­ling heeft de markt be­spo­ten en op­ge­ruimd. De dag er­na gooit men zak­ken vol met plas­tic pet­fles­sen en pam­pers. Open­baar Groen heeft al­les op­ge­ruimd, maar men blijft steeds vuil gooi­en. Het is ook ge­ble­ken dat bur­gers ou­de ap­pa­ra­tuur op de ber­men gooi­en. Ook bij bus­huis­jes wor­den de­ze ou­de ap­pa­ra­ten ach­ter­ge­la­ten. Hi­ra zegt dat het moei­lijk is om te ach­ter­ha­len van wie het vuil is. Hij merkt op dat zij heel alert zul­len zijn. De bur­gers die dit ge­drag ver­to­nen en be­trapt wor­den, zul­len moe­ten in­staan voor de con­se­quen­ties. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.