Der­de da­len­de eco­no­mi­sche groei

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een der­de ‘Know­led­ge and Po­li­cy Sum­mit’ tus­sen Chi­na, La­tijns Ame­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied is on­langs ge­hou­den in Co­lom­bia. Het doel hier­van is om ge­za­men­lijk te kun­nen wer­ken aan de da­len­de eco­no­mi­sche groei op het ge­bied van pro­duc­ti­vi­teit, ont­wik­ke­ling en ver­nieu­wing. De mi­nis­ter van Han­del en In­du­strie (HI), Sieg­lien Bur­le­son, heeft op uit­no­di­ging van de In­ter Ame­ri­kaan­se Ont­wik­ke­lings­bank (IDB) hier­aan deel­ge­no­men. Bur­le­son gaf in haar toe­spraak on­der meer aan, dat het bij de be­vor­de­ring van pro­duc­tie­ve ont­wik­ke­ling be­lang­rijk is om een voor­op­ge­zet plan te heb­ben voor di­ver­si­fi­ca­tie van de eco­no­mie­ën. Aan­ge­ge­ven wordt dat hier­bij ook groei bin­nen de lan­den van de re­gio’s van be­lang is. Vol­gens HI zijn vraag­stuk­ken daar­bij, met na­me de co­ör­di­na­tie van de pro­duc­tie­ve ont­wik­ke­ling, een in­du­stri­a­li­sa­tie stra­te­gie voor een even­wich­ti­ge sprei­ding en fi­nan­cie­ring van de ge­wens­te pro­duc­tie­ve ont­wik­ke­ling bin­nen de lan­den. Ver­meld wordt dat het daar­bij be­lang­rijk is de juis­te keu­ze te ma­ken tus­sen be­leids­maat­re­ge­len.

Vol­gens het pers­be­richt is HI reeds ge­start met de her­o­ri­ën­ta­tie op het te voe­ren in­du­stri­a­li­sa­tie­be­leid, ver­ster­king van het in­sti­tu­ti­o­neel ka­der, het fa­ci­li­te­ren van het on­der­ne­mer­schap en sti­mu­le­ring van nieu­we eco­no­mi­sche sec­to­ren ter di­ver­si­fi­ca­tie van on­ze eco­no­mie. Er staat dat ge­ge­ven de hech­te re­la­ties tus­sen de eco­no­mie­ën van Chi­na, La­tijnsA­me­ri­kaan­se en Ca­ri­bi­sche

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.