Volks­kre­diet­bank opent pand­huis fi­li­aal te Ta­man­red­jo

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

COMMEWIJNE - De Volks­kre­diet­bank (VCB) heeft met haar hui­di­ge ves­ti­gin­gen in Su­ri­na­me zich voor­ge­no­men haar po­si­tie in Su­ri­na­me te ver­ster­ken en uit te brei­den. In dat ka­der opent zij een pand­huis­fi­li­aal te Ta­man­red­jo. De VCB heeft de am­bi­tie om haar ac­ti­vi­tei­ten ver­der na­ti­o­naal te blij­ven ont­wik­ke­len. Dit nieuw pand­huis zal bij­dra­gen tot een bre­de­re na­ti­o­na­le groei voor de or­ga­ni­sa­tie.

Vol­gens een pers­be­richt van de VCB tracht de on­der­ne­ming hier­mee de mo­ge­lijk­he­den en di­ver­si­fi­ca­tie van haar dien­sten dich­ter­bij haar klan­ten en nieu­we klan­ten van de om­ge­ving te bren­gen. Het idee om het pand­huis op Ta­man­red­jo te star­ten is puur ten be­hoe­ve van de klan­ten die mo­tor zijn van de bu­si­ness. Het fi­li­aal te Ta­man­red­jo be­schikt over ge­kwa­li­fi­ceerd per­so­neel dat flexi­bel kan wor­den in­ge­zet om op­ti­ma­le dien­sten te ver­le­nen. Dank­zij soort­ge­lij­ke con­stan­te in­span­nin­gen op het vlak van de pro­duc­ti­vi­teit ver­vult de VCB haar mo­ne­tai­re en niet-mo­ne­tai­re ta­ken in de sa­men­le­ving. De VCB wil zicht­baar­der zijn voor de Su­ri­na­mer en in­ves­teert daar­om meer in men­se­lijk con­tact. Uit­ein­de­lijk is het de be­doe­ling om meer pand­huis­kan­to­ren te ope­nen bij de ove­ri­ge fi­li­a­len. De duur­za­me bank zet zich in dit jaar zijn klan­di­zie te la­ten groei­en, on­danks de hui­di­ge eco­no­mi­sche uit­da­gin­gen. De ge­rin­ge vi­si­bi­li­teit op eco­no­misch vlak maakt ook voor 2016 een voor­spel­ling qua winst­voor­uit­zich­ten ui­terst moei­lijk. Noch­tans ge­looft het ma­na­ge­ment van de VCB dat met haar hui­di­ge in­span­nin­gen haar groei­po­ten­ti­eel ver­ze­kerd is. In eer­ste in­stan­tie fo­cust de on­der­ne­ming nu op de ver­ster­king van de in­ter­ne or­ga­ni­sa­tie en de ver­be­te­ring van haar ser­vi­ce en dien­sten. Met de­ze aan­pak be­oogt de VCB een duur­za­me, winst­ge­ven­de groei op het vlak van ban­kie­ren in Su­ri­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.