Voor

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

(LAC) lan­den, het de hoog­ste tijd is om de dia­loog open te stel­len en sa­men te wer­ken om meer groei te be­rei­ken. Ver­der wordt er ver­meld dat som­mi­ge LAC-lan­den in­mid­dels ook zijn ge­start met het ont­wik­ke­len van wat ge­noemd kan wor­den ‘new in­du­stri­al po­li­cies’. Er wordt aan­ge­ge­ven dat er hier­bij een nieuw raam­werk ge­richt is op ver­ster­king van in­sti­tu­ties, ver­be­ter­de toe­gang tot pu­blie­ke goe­de­ren en ge­rich­te in­ter­ven­ties voor het sti­mu­le­ren van pro­duc­ti­vi­teit en in­no­va­tie. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.