Kle­ding­be­drijf moet ‘leef­baar loon’ uit­be­ta­len

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Be­drij­ven in de kle­ding­in­du­strie moe­ten hun pro­duc­tie­me­de­wer­kers ui­ter­lijk in 2030 een fat­soen­lijk loon be­ta­len. Dat stel­len on­der­zoe­kers in een on­der­zoeks­rap­port van de Eras­mus Uni­ver­si­teit Rot­ter­dam en de ASN Bank. Het plan, dat de duur­zaam­heid in de sec­tor moet be­vor­de­ren, werd gis­te­ren in Genè­ve ge­pre­sen­teerd op een men­sen­rech­ten­con­fe­ren­tie.

Veer­tien gro­te be­drij­ven in de kle­ding- en tex­tiel­sec­tor zijn on­der­zocht en geen van die be­drij­ven be­taalt al zijn pro­duc­tie­me­de­wer­kers ‘een leef­baar loon’. Dat is een loon waar­mee ie­mand zich­zelf en zijn ge­zin kan voor­zien van voe­ding, kle­ding, huis­ves­ting, on­der­wijs en zorg en waar­bij nog iets over­blijft voor on­voor­zie­ne kos­ten of om te spa­ren.

Van de on­der­zoch­te be­drij­ven, waar­on­der H&M, Adi­das en Esprit, heb­ben er ne­gen in hun be­leid op­ge­no­men dat ze het ge­mid­del­de loon voor de sec­tor be­ta­len als dat ho­ger is dan het wet­te­lij­ke mi­ni­mum­loon.

Een leef­baar loon helpt werk­ne­mers om de ar­moe­de te ont­stij­gen. Het leidt vaak ook tot an­de­re ver­be­te­rin­gen, zo­als min­der kin­der­ar­beid, zo staat in het rap­port. Uit het on­der­zoek dat de bank met het ex­per­ti­se­cen­trum van de Eras­mus Uni­ver­si­teit uit­voer­de, blijkt dat bij­na al­le be­drij­ven het be­lang van leef­baar loon er­ken­nen. In de prak­tijk moe­ten zij ech­ter nog gro­te stap­pen zet­ten.

“We heb­ben con­tact op­ge­no­men met de on­der­zoch­te be­drij­ven”, al­dus Char­lot­te Schel­tus van ASN Bank. “De me­de­wer­king en dia­loog die ont­stond, ver­ras­ten ons po­si­tief. We wor­den als be­leg­ger ge­hoord. De open­heid bij de be­drij­ven vormt een goe­de ba­sis voor ver­be­te­rin­gen in de toe­komst”, al­dus de men­sen­rech­ten­des­kun­di­ge. (De Te­le­graaf/ fo­to: word­press. com)

Een fi­li­aal van H&M.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.