Ook ge­ge­vens me­de­wer­kers ASML op straat

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

VELD­HO­VEN - Ge­ge­vens van en­ke­le hon­der­den me­de­wer­kers en voor­ma­li­ge me­de­wer­kers van chip­ma­chi­ne­fa­bri­kant ASML zijn op straat be­land. Het gaat om loon­strook­jes uit 2010, zo be­ves­tigt een woord­voer­der van het be­drijf na be­richt­ge­ving van Twea­kers. Vrij­dag werd al be­kend dat ge­ge­vens van twee­dui­zend me­de­wer­kers van Phi­lips wa­ren uit­ge­lekt. Vol­gens de zegs­man van ASML gaat het om het­zelf­de lek, ver­moe­de­lijk bij een ge­za­men­lij­ke dienst­ver­le­ner. Om­dat het on­der­zoek nog loopt, wil de woord­voer­der de naam van dit be­drijf niet prijs­ge­ven. ASML werkt nog steeds sa­men met het be­drijf, maar wil in dit sta­di­um niet voor­uit­lo­pen op de ge­vol­gen voor de sa­men­wer­king. De ge­lek­te ge­ge­vens, zo­als adres­sen en bur­ger­ser­vi­ce­num­mers, wer­den ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te Pas­te­bin, maar zijn op ver­zoek van ASML snel ver­wij­derd. Pas­te­bin is een si­te waar on­der meer gro­te tekst­be­stan­den wor­den ge­deeld. ASML heeft de Au­to­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens in­ge­licht. Ook met de be­trok­ken me­de­wer­kers wordt zo snel mo­ge­lijk con­tact op­ge­no­men. Het ri­si­co op mis­bruik is vol­gens de woord­voer­der klein. Wel krij­gen de be­trok­ke­nen het ad­vies ex­tra alert te zijn. (AD)

Tu­nahan Ku­zu, frac­tie­voor­zit­ter van DENK.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.