Kin­der­mis­bruik be­straf­fen met che­mi­sche cas­tra­tie

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ROT­TER­DAM -De nieu­we po­li­tie­ke par­tij DENK wil dui­zend agen­ten de straat op stu­ren om ra­cis­me te be­strij­den. Ook moet er vol­gens DENK een ra­cis­me­re­gis­ter en di­ver­si­teits­quo­ta ko­men, krij­gen men­sen die dis­cri­mi­ne­ren een con­tact­taak­straf en wordt kin­der­mis­bruik voort­aan be­straft met che­mi­sche cas­tra­tie.

In het Rot­ter­dam­se hoofd­kwar­tier van de po­li­tie­ke ‘be­we­ging’ pre­sen­teer­de lei­der Tu­nahan Ku­zu gis­ter­mid­dag het ver­kie­zings­pro­gram­ma, dat de naam ‘DENKend’ aan Ne­der­land heeft ge­kre­gen.

In hon­derd ac­tie­pun­ten, ver­deeld over tien the­ma’s houdt DENK een plei­dooi voor een in­clu­sie­ve sa­men­le­ving, waar­in nie­mand die hier is ge­bo­ren wordt ge­dwon­gen om te in­te­gre­ren, maar wordt ge­ac­cep­teerd. Ku­zu: “In­te­gra­tie is al­leen nog no­dig voor nieuw­ko­mers, niet voor men­sen die hier al hun le­ven lang wo­nen.”

Di­ver­si­teit is een on­der­deel van Ne­der­land ge­wor­den, be­na­druk­te Ku­zu. “Ie­der­een in Ne­der­land is an­ders. Wat we moe­ten doen is dat we de ge­meen­schap­pe­lij­ke iden­ti­teit gaan be­na­druk­ken. Maar dat be­te­kent niet dat je je ach­ter­grond hoeft te ver­loo­che­nen.”

De be­we­ging wil bo­ven­dien veel meer aan­dacht voor het ko­lo­ni­a­le ver­le­den van Ne­der­land. De ban­den met Su­ri­na­me en In­do­ne­sië moe­ten wor­den aan­ge­haald. Ook zijn Ne­der­land­se ex­cu­ses no­dig voor het sla­ver­nij­ver­le­den.

Vol­gens Ku­zu heb­ben an­de­re po­li­tie­ke par­tij­en de mond vol van toe­ne­men­de po­la­ri­sa­tie in de sa­men­le­ving, maar weet nie­mand ver­bin­ding tot stand te bren­gen. Hij haal­de daar­bij hard uit naar PvdA-vi­ce­pre­mier Lo­de­wijk As­scher, die hij ‘de koning van het me­ten met twee ma­ten’ noem­de. De da­tum van 14 no­vem­ber is be­wust ge­ko­zen: pre­cies twee jaar ge­le­den bra­ken de Ka­mer­le­den Ku­zu en Öz­t­ürk met de PvdA om hun ei­gen par­tij op te rich­ten.

(AD/ fo­to: vil­la­me­dia.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.