Wo­ning be­scho­ten in Am­ster­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Een wo­ning bo­ven een kof­fie­shop in de Sarp­ha­ti­straat in Am­ster­dam werd in de nacht van zon­dag op maan­dag be­scho­ten. Er wer­den meer­de­re ko­gels op de wo­ning af­ge­vuurd. Twee daar­van raak­te de rui­ten van het huis dat zich bo­ven kof­fie­shop The Po­wer be­vindt.

Dat ge­beur­de rond 03.45 uur. De be­wo­ners wa­ren thuis, maar vol­gens de po­li­tie blij­ven zij on­ge­deerd. Er is nog ge­zocht naar de schut­ter, maar die is niet ge­von­den. Kof­fie­shop The Po­wer is dit jaar al twee keer eer­der be­scho­ten. De eer­ste keer op 16 fe­bru­a­ri. De shop moest toen drie maan­den de deu­ren slui­ten. Eind mei, een week na­dat de zaak weer open­de, werd de shop op­nieuw be­scho­ten. De kof­fie­shop is sinds­dien dicht. De po­li­tie on­der­zoekt of er ver­band is tus­sen het schiet­in­ci­dent en eer­de­re be­schie­tin­gen, maar heeft hier nog geen aan­wij­zing voor ge­von­den. Het af­ge­lo­pen jaar zijn in Am­ster­dam va­ker kof­fie­shops be­scho­ten. Voor­al de af­ge­lo­pen twee maan­den is het raak. Am­ster­dam liet on­langs we­ten het be­leid rond­om de slui­ting van kof­fie­shops aan te pas­sen. Voor­heen werd een kof­fie­shop di­rect voor on­be­paal­de tijd ge­slo­ten als de­ze werd be­scho­ten, maar ei­ge­naars die een reeks maat­re­ge­len tref­fen en in­for­ma­tie de­len met de po­li­tie wor­den tij­de­lijk ont­zien. De hoop is dat met het aan­ge­pas­te be­leid een ein­de kan wor­den ge­maakt aan de reeks be­schie­tin­gen van shops.

Eer­der wer­den Von­del (25 ok­to­ber) en Blue La­goon (19 ok­to­ber), bei­de aan de Over­toom, be­scho­ten. Daar­voor wa­ren shops Roxy (23 ok­to­ber 2015), De Kroon (24 ja­nu­a­ri 2016), The Po­wer (16 fe­bru­a­ri en 31 mei 2016), DNA (4 mei en 7 sep­tem­ber 2016) en de Gr­een Pla­ce (27 sep­tem­ber 2016) al aan de beurt.

(De Te­le­graaf/ fo­to: AD)

Sinds ju­li stijgt het aan­tal asiel­aan­vra­gen uit Ma­rok­ko en Al­ge­rije.

De po­li­tie bij de kof­fie­shop in Am­ster­dam, die gis­ter­avond be­scho­ten werd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.