Stij­ging asiel­aan­vra­gen uit ‘vei­li­ge’ Ma­rok­ko en Al­ge­rije

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

ALMELO - Het aan­tal asiel­aan­vra­gen uit Ma­rok­ko en Al­ge­rije is sinds ju­li van maan­de­lijks aan het stij­gen. Dit is op­val­lend aan­ge­zien asiel­aan­vra­gen uit de­ze twee vei­li­ge lan­den nau­we­lijks wor­den in­ge­wil­ligd.

Dat meldt de Im­mi­gra­tie- en Na­tu­ra­li­sa­tie­dienst. In to­taal vroe­gen vo­ri­ge maand 1.956 men­sen voor het eerst asiel aan. De mees­te aan­vra­gen ko­men van Ma­rok­ka­nen (20 pro­cent), ge­volgd door Al­ge­rij­nen (14 pro­cent) en men­sen uit Eritrea (10 pro­cent). Sy­ri­ërs ko­men op de vier­de plaats met 7 pro­cent. Het aan­tal eer­ste asiel­aan­vra­gen uit de zes Wes­te­lij­ke Bal­kan­lan­den (on­der meer Al­ba­nië, Ser­vië en Ma­ce­do­nië) daal­de op­nieuw. Vol­gens een woord­voer­der van het Mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie ma­ken asiel­zoe­kers uit Al­ge­rije en Ma­rok­ko vaak geen schijn van kans. De lan­den wor­den na­me­lijk be­stem­peld als vei­lig. De asiel­zoe­kers zijn veel­al ‘ge­luks­zoe­kers’ die het blij­ven pro­be­ren. “Ze vra­gen asiel aan om eco­no­mi­sche re­de­nen, daar krijg je geen asiel voor. Al­leen als ze vluch­ten om­dat ze in ei­gen land er­gens voor wor­den ver­volgd ma­ken ze een kans. Maar dat komt zel­den voor.”

Vo­ri­ge maand werd dui­de­lijk dat veel asiel­zoe­kers uit vei­li­ge lan­den vaak de mees­te over­last ver­oor­za­ken. Staats­se­cre­ta­ris Dijk­hof gaf aan dat ze een ‘an­de­re men­ta­li­teit’ heb­ben om­dat ze toch geen asiel krij­gen. Ook is het las­tig om af­ge­we­zen asiel­zoe­kers weer te­rug te stu­ren. Zo wei­gert Ma­rok­ko al ja­ren om hier­aan mee te wer­ken. Vol­gens Jus­ti­tie komt een groot deel van de van de Al­ge­rijn­se en Mar­ro­kaan­se asiel­zoe­kers ove­ri­gens via Duits­land naar Ne­der­land. “Hun asiel­aan­vraag is daar af­ge­we­zen, waar­na ze het op­nieuw in Ne­der­land pro­be­ren. Via het Du­blin-ver­drag is af­ge­spro­ken dat wij ze weer naar Duits­land stu­ren. Zij zor­gen er voor dat de asiel­zoe­kers weer naar het land van her­komst ver­trek­ken.” In to­taal vroe­gen 3.663 men­sen vo­ri­ge maand in Ne­der­land asiel aan, dat is een stij­ging van 16 pro­cent in ver­ge­lij­king met sep­tem­ber. Zo wa­ren er 1.552 aan­vra­gen van na­rei­zen­de ge­zins­le­den, hier­van kwam het me­ren­deel (75 pro­cent) uit Sy­rië. Ver­der wer­den 155 aan­vra­gen op­nieuw in­ge­diend.

(AD/ fo­to: NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.