Af­braak wind­mo­lens dreigt, kli­maat­doe­len in ge­vaar

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Hon­der­den wind­mo­lens drei­gen ko­men­de ja­ren te wor­den ont­man­teld, om­dat de sub­si­die­pe­ri­o­de ver­loopt en de stroom­prij­zen zo laag lig­gen. Dat blijkt uit een nieuw nog niet ge­pu­bli­ceerd rap­port van de Rijks­dienst voor On­der­ne­mend Ne­der­land (RVO). De Ne­der­land­se kli­maat­doe­len voor 2023 ko­men daar­door se­ri­eus in ge­vaar, clai­men mi­li­eu­or­ga­ni­sa­ties en wind­bran­che­club NWEA. Het Ka­bi­net heeft in het Ener­gie­ak­koord af­ge­spro­ken dat er over vier jaar voor liefst 6.000 me­ga­watt aan wind­par­ken op land, dat zijn dui­zen­den mo­lens, moe­ten staan. Al­leen zo kan Ne­der­land de be­loof­de 14 pro­cent duur­za­me ener­gie in 2020 ha­len die met Eu­ro­pa is af­ge­spro­ken. In de be­re­ke­nin­gen is ech­ter niet mee­ge­no­men dat veel be­staan­de, ou­de­re mo­lens ver­dwij­nen, stelt de RVO in de no­ta ‘Krimp in ge­ïn­stal­leerd wind­ver­mo­gen op land’ die in be­zit is van de­ze krant. Dat ri­si­co is aan­zien­lijk: meer dan de helft van de tur­bi­nes die be­gin dit jaar in wind­par­ken ston­den - bij­na 3.000 me­ga­watt (MW) in to­taal ver­lie­zen tot eind 2017 hun sub­si­die.

Voor een klein deel van bo­ven­ge­noem­de mo­lens is het stop­pen mee­ge­no­men. Zij wor­den ver­van­gen of op­ge­knapt en krij­gen ver­vol­gens nog min­stens ze­ven jaar fi­nan­ci­ë­le steun. “De ove­ri­ge 1330 me­ga­watt loopt ri­si­co op on­ge­wens­te sa­ne­ring voor eind 2023”, schrijft de RVO. De be­tref­fen­de mo­lens staan voor­al in de pro­vin­cies Gro­nin­gen, Zee­land, Noor­dHol­land, Fries­land en ZuidHol­land. Nu ou­de­re mo­lens vaak min­der dan 1 MW ver­mo­gen ge­ne­re­ren, gaat het om hon­der­den tot meer dan dui­zend exem­pla­ren. Pro­bleem met de ou­de­re mo­lens is dat de ener­gie­prij­zen mo­men­teel laag zijn door de la­ge olie­prij­zen we­reld­wijd. Ook komt er veel goed­ko­pe groe­ne stroom uit Duits­land. Door de sterk groei­en­de po­pu­la­ri­teit van wind­ener­gie is ver­der een bloei­en­de markt ont­staan voor twee­de­hands tur­bi­nes.

Gr­een­pea­ce, Na­tuur & Mi­li­eu en de wind­ener­gie­bran­che (NWEA) ma­nen Ka­bi­net en pro­vin­cies snel te an­ti­ci­pe­ren op de drei­gen­de ont­man­te­ling van hon­der­den mo­lens en nog dit jaar af­spra­ken te ma­ken met het Rijk en de wind­sec­tor.

De kans is groot dat an­ders veel mo­lens ver­dwij­nen naar Oost-Eu­ro­pa, Afri­ka of ZuidA­me­ri­ka. Het pro­bleem is des te nij­pen­der nu de af­ge­spro­ken 6.000 MW op land las­ti­ger van de grond komt dan ge­dacht. In veel pro­vin­cies zo­als in Dren­the en Gro­nin­gen ver­zet­ten om­wo­nen­den zich fel te­gen de soms 200 me­ter ho­ge wind­mo­lens, die vol­gens hen voor ge­luids­over­last en ho­ri­zon­ver­vui­ling zor­gen.

Daar­door trap­pen veel pro­vin­cie­be­stu­ren op de rem, zij wil­len slechts het ab­so­lu­te mi­ni­mum aan mo­lens re­a­li­se­ren. Als er nu niet wordt in­ge­gre­pen is de kans zeer groot dat er in ko­men­de ja­ren meer ver­mo­gen ver­dwijnt dan was voor­zien en dus de in het Ener­gie­ak­koord af­ge­spro­ken doel­stel­ling in 2020 niet wordt ge­haald.

De mi­li­eu­clubs stel­len dat pro­vin­cies via al­ler­lei bo­ven­wet­te­lij­ke ei­sen ex­tra wind­par­ken dwars­bo­men. Zo eist Noord-Hol­land te­gen­woor­dig dat mo­lens al­leen in rij­en van 6 mo­gen staan op­ge­steld. De tur­bi­nes moe­ten daar­naast op mi­ni­maal 600 me­ter van be­bou­wing af­staan, ter­wijl de wet maxi­maal 450m voor­schrijft.

Ook die­nen voor el­ke nieu­we mo­len er twee te wor­den af­ge­bro­ken. De pro­vin­cie Fries­land heeft bij­na al­le wind­pro­jec­ten naar het IJs­sel­meer ver­plaatst. Ou­de mo­lens mo­gen slechts door een iden­tiek exem­plaar wor­den ver­van­gen. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.