Po­li­tie peilt kwets­baar­heid na aan­gif­te

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

GRO­NIN­GEN - De po­li­tie doet steeds meer om slacht­of­fers van cri­mi­na­li­teit te hel­pen. Wie aan­gif­te doet, krijgt ex­tra hulp en in­dien no­dig be­scher­ming. Een aan­gif­te kan men­sen in ge­vaar bren­gen en ze kun­nen zelfs op­nieuw slacht­of­fer wor­den van een mis­drijf. Daar­om maakt de po­li­tie een zo­ge­noem­de kwets­baar­heids­ana­ly­se.

“De be­oor­de­ling en be­scher­ming van slacht­of­fers is niet nieuw. Maar het ge­struc­tu­reerd uit­vra­gen bij ie­der slacht­of­fer wel”, al­dus po­li­tie­chef Os­car Dros gis­te­ren. “In het ver­le­den gin­gen we uit van de in­tu­ï­tie en on­der­buik van agen­ten.” Bij de nieu­we be­na­de­ring van slacht­of­fers gaat de po­li­tie daar niet lan­ger al­leen van­uit. “Elk slacht­of­fer re­a­geert an­ders op een de­lict. Een in­ge­sla­gen au­to­ruit raakt de één to­taal niet, ter­wijl een an­der he­le­maal van slag kan zijn.”

Dros noemt de na­zorg voor slacht­of­fers wel een ex­tra be­las­ting voor de po­li­tie, die het toch al erg druk heeft. De zorg die wordt ge­bo­den hangt af van het soort de­lict. Bij moord­za­ken bij­voor­beeld wordt een fa­mi­lie­re­cher­cheur in­ge­zet en bij veel voor­ko­men­de cri­mi­na­li­teit zo­als ver­nie­ling of dief­stal is het ver­loop te vol­gen via de po­li­tie­web­si­te.

De nieu­we pro­ce­du­re, waar­bij agen­ten ge­re­geld ex­tra vra­gen zul­len stel­len aan slacht­of­fers over hun vei­lig­heids­ge­voel, moet in 2018 stan­daard zijn. (De Te­le­graaf/ fo­to: po­li­tie. nl)

Een da­me doet aan­gif­te bij de ba­lie van een po­li­tie­bu­reau.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.