Vier jaar cel ge­ëist te­gen Eu­ro­com­mer­ce-baas

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

ALMELO - Voor­ma­lig di­rec­teur Ger Vis­ser van vast­goed­ont­wik­ke­laar Eu­ro­com­mer­ce hangt een ge­van­ge­nis­straf van vier jaar bo­ven het hoofd we­gens op­lich­ting en fail­lis­se­ments­frau­de. Het Open­baar Mi­nis­te­rie maak­te de strafeis gis­te­ren be­kend bij de recht­bank in Almelo.

Vis­ser wordt be­schul­digd van be­drieg­lij­ke bank­breuk en fail­lis­se­ments­frau­de. Vast­goed­con­cern Eu­ro­com­mer­ce groei­de in veer­tig jaar tijd uit tot de groot­ste par­ti­cu­lie­re ont­wik­ke­laar van com­mer­ci­eel vast­goed, maar ging in 2012 fail­liet. Het be­drijf had op dat mo­ment bij ne­gen ban­ken, voor­na­me­lijk de Ra­bo­bank en doch­ter­be­drijf FGH Bank, 700 mil­joen eu­ro aan le­nin­gen uit­staan.

Vol­gens jus­ti­tie heeft Vis­ser voor mil­joe­nen aan de boe­del ont­trok­ken ter­wijl hij wist dat zijn be­drijf op in­stor­ten stond. Zo had hij on­der meer een res­tau­rant en de ver­maar­de Stal Eu­ro­com­mer­ce voor een schijn­tje aan zijn kin­de­ren ver­kocht. Vis­ser be­strijdt dit. Wel geeft hij toe dat hij con­trac­ten heeft ver­valst om bij ban­ken le­nin­gen los te krij­gen.

Het OM

eis­te ook

ge­van­ge­nis­straf­fen te­gen Vis­sers vrouw, zoon en doch­ter: res­pec­tie­ve­lijk twee jaar, een jaar en tien maan­den.Vol­gens het OM heb­ben zij met hun va­der sa­men­ge­span­nen om ver­mo­gen vei­lig te stel­len. De of­fi­cier van jus­ti­tie he­kel­de in zijn re­qui­si­toir na­druk­ke­lijk de hou­ding van Vis­ser. “De ver­wij­ten te­gen hen sta­pe­len zich op, maar Vis­ser wei­ger­de te be­sef­fen dat hij een kaar­ten­huis op drijf­zand bouw­de en in zijn vecht­lust heeft hij zijn fa­mi­lie­le­den mee­ge­sleept.”

De recht­bank doet op 16 de­cem­ber uit­spraak. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.