EU: ver­drag met Oe­kra­ï­ne werpt vruch­ten af

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

BRUS­SEL - De Eu­ro­pe­se Unie is te­vre­den over de uit­voe­ring van het as­so­ci­a­tie­ver­drag met Oe­kra­ï­ne dat op 1 ja­nu­a­ri voor­lo­pig en deels in wer­king trad. De voort­gang be­spoe­digt de po­li­tie­ke sa­men­wer­king en eco­no­mi­sche in­te­gra­tie tus­sen bei­de par­tij­en, stel­den de 28 EU­mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken maan­dag in Brus­sel. De ver­kla­ring van de mi­nis­ters maakt geen mel­ding van het ont­bre­ken van de Ne­der­land­se ra­ti­fi­ca­tie, de re­den dat voor­als­nog al­leen het han­dels­deel van het ver­drag van kracht kan zijn. Pre­mier Mark Rut­te pro­beert zijn col­le­ga’s er vol­gen­de maand van te over­tui­gen dat aan het ver­drag een ver­kla­ring wordt ge­hecht waar­in te­ge­moet wordt ge­ko­men aan de Ne­der­lan­ders die in april in een re­fe­ren­dum nee zei­den te­gen het ver­drag. Daar­in zou on­der meer moe­ten ko­men te staan dat het ver­drag geen op­stap­je is naar het EU-lid­maat­schap en geen vei­lig­heids­ga­ran­ties biedt.

De EU-mi­nis­ters be­spra­ken maan­dag het zo­ge­he­ten Oos­te­lijk Part­ner­schap. In dat ver­band wor­den sinds 2009 de ban­den met Ge­or­gië, Oe­kra­ï­ne, Mol­da­vië, Ar­me­nië, Wit-Rus­land en Azer­beid­zjan aan­ge­haald. Met de drie eerst­ge­noem­de lan­den zijn as­so­ci­a­tie-ak­koor­den ge­slo­ten. In­wo­ners van Mol­da­vië mo­gen al vi­sum­vrij naar de EU rei­zen. Oe­kra­ï­ne en Ge­or­gië is dit ook in het voor­uit­zicht ge­steld maar voor­als­nog zijn er bu­reau­cra­ti­sche en po­li­tie­ke ob­sta­kels.

Over een jaar wordt het part­ner­schap op een ge­za­men­lij­ke top in Brus­sel ge­ë­va­lu­eerd en mo­ge­lijk ver­sterkt.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.