Dia­be­tes-doorbraak

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Een im­plan­teer­ba­re cap­su­le van bi­o­lo­gisch ma­te­ri­aal, een soort thee­zak­je, gaat mo­ge­lijk dia­be­tes ty­pe 1 hel­pen ge­ne­zen. In dit zak­je zit­ten in­su­li­ne-pro­du­ce­ren­de cel­len.

We­ten­schap­pers van vier Ne­der­land­se uni­ver­si­tei­ten wer­ken sa­men aan de­ze nieu­we spec­ta­cu­lai­re trans­plan­ta­tie­tech­niek om uit­ein­de­lijk pa­ti­ën­ten met ty­pe 1 dia­be­tes weer aan een goed func­ti­o­ne­ren­de aan­maak van in­su­li­ne te hel­pen. Bij de­ze vorm is het li­chaam vol­le­dig ge­stopt met de in­su­li­ne­pro­duc­tie. De on­der­zoe­kers van de uni­ver­si­tei­ten van Lei­den, Maas­tricht, Utrecht en de TU Eind­ho­ven den­ken nu voor een doorbraak te kun­nen zor­gen. Zij zeg­gen bin­nen vijf jaar met de eer­ste stu­dies bij pa­ti­ën­ten te kun­nen be­gin­nen. Vol­gens prof. Clemens van Blit­ters­wijk, hoog­le­raar Weef­sel­her­stel in Maas­tricht, zit het on­der­zoek al heel dicht te­gen de wer­ke­lij­ke toe­pas­sing aan bij pa­ti­ën­ten met dit ty­pe dia­be­tes. “Nu ie­der­een zijn schou­ders er­on­der gooit, kan dit een enor­me ver­snel­ling in het on­der­zoek te­weeg­bren­gen.” (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.