Ever­ton geen ti­tel­kan­di­daat

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­nald Koe­man deed aan het be­gin van het sei­zoen met Ever­ton nog mee in de top van de Pre­mier Le­a­gue, maar the Tof­fees zijn de laat­ste we­ken wat om­laag ge­zakt op de rang­lijst. De oe­fen­mees­ter is dan ook van me­ning dat een lands­ti­tel te hoog ge­gre­pen is voor zijn club. Hij ziet wel een aan­tal an­de­re kans­heb­bers voor het kam­pi­oen­schap. “Het is nog te vroeg om een fa­vo­riet aan te wij­zen, maar tot nu toe heeft Li­ver­pool in­druk op mij ge­maakt”, ver­tel­de hij aan ver­slag­ge­vers. “Mis­schien is dat niet wat je ver­wacht te ho­ren van de trai­ner van Ever­ton, maar ze spe­len erg goed voet­bal en ze ver­die­nen het om bo­ven­aan te staan. Ze heb­ben goals in hun team en dat is wat al­le suc­ces­vol­le clubs no­dig heb­ben. Na­tuur­lijk kun­nen ze dit sei­zoen kam­pi­oen wor­den, ze ma­ken een goe­de kans. Maar ze zijn niet de eni­ge kans­heb­bers.”

“Mijn Ever­ton heeft de af­ge­lo­pen we­ken te­gen Man­ches­ter Ci­ty en Chel­sea ge­speeld en bei­de teams maak­ten in­druk. We slaag­den er­in om ge­lijk te spe­len bij Ci­ty, maar je kon de kwa­li­tei­ten van de­ze teams zien. We we­ten al­le­maal wat er ge­beurd is bij Chel­sea, waar wij 5-0 ver­lo­ren en zij heel goed speel­den. Voor ons was het moei­lijk, maar je kunt niet an­ders dan on­der de in­druk zijn van hun team. Zij ma­ken wel­licht ook een kans.” Koe­man durft ook Man­ches­ter Uni­ted nog niet uit te slui­ten: “Ik zie dit als een open ra­ce. Er zijn vier of vijf teams die mee­doen en on­danks dat Uni­ted wat pro­ble­men heeft ge­had, kun­nen ze nog steeds aan een goe­de reeks be­gin­nen en wed­strij­den win­nen. Uni­ted heeft een nieu­we trai­ner en ze zul­len be­ter wor­den in wat een on­voor­spel­baar Pre­mier Le­a­gue-sei­zoen is. Men­sen ver­wach­ten dat ie­mand met zo’n staat van dienst met­een wed­strij­den gaat win­nen, maar zo mak­ke­lijk is het niet. Na­tuur­lijk kun­nen ze nog te­rug­ko­men, ze heb­ben top­spe­lers en een he­le goe­de ma­na­ger.” (VZ)

Har­ry Ka­ne kan Zla­tan Ibra­hi­mo­vic ver­van­gen bij Man­ches­ter Uni­ted, zegt oud-voet­bal­ler Ray Par­lour van Ar­sen­al. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.