Bar­cel­o­na gro­ter dan Man Ci­ty

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Clau­dio Bra­vo maak­te in au­gus­tus voor acht­tien mil­joen eu­ro, ex­clu­sief twee mil­joen aan va­ri­a­be­len, de over­stap naar Man­ches­ter Ci­ty en heeft geen spijt van die trans­fer. De doel­man er­kent wel een stap te­rug te heb­ben ge­daan.

“De clubs zijn wat be­treft de be­gro­ting ge­lijk­waar­dig aan el­kaar, maar qua om­vang is Bar­cel­o­na na­tuur­lijk veel gro­ter”, zegt de 33-ja­ri­ge Chi­l­een eer­lijk in ge­sprek met TVN. “Ik heb hier met gro­te ver­schil­len te ma­ken. Het ge­zin is ver­huisd, we heb­ben te ma­ken met het taal­ge­beu­ren en we rij­den hier aan de an­de­re kant van de weg.”

Het feit dat Jo­sep Gu­ar­di­o­la de ma­na­ger is in Man­ches­ter, was voor Bra­vo ook een mooie bij­kom­stig­heid: “Hij is de bes­te trai­ner van de we­reld. Hij is ook erg ne­de­rig en je kunt al­tijd bij hem te­recht voor vra­gen, of het voet­bal ge­re­la­teerd is of niet.” Bra­vo speel­de tot dus­ver­re elf wed­strij­den voor the Ci­ti­zens. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.