Rob­ben aan­we­zig te­gen Dort­mund

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Goed nieuws voor Ar­jen Rob­ben en Bay­ern Mün­chen. Na me­disch on­der­zoek is vast ko­men te staan dat de aan­val­ler van het Ne­der­lands elf­tal in­der­daad geen ern­sti­ge blessure heeft op­ge­lo­pen tij­dens het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el te­gen Luxem­burg. Rob­ben kan za­ter­dag ge­woon mee­doen in het com­pe­ti­tie­du­el te­gen Borus­sia Dort­mund.

Te­gen het ein­de van de eer­ste helft kreeg Rob­ben last aan de ach­ter­kant van zijn bo­ven­been. Ei­gen­lijk wil­de de in­ter­na­ti­o­nal door­voet­bal­len, maar de dok­ter van Oran­je ad­vi­seer­de de aan­val­ler van Bay­ern Mün­chen dat niet te doen.

“Bij een coun­ter van Luxem­burg moest ik te­rug, toen ver­kramp­te het heel even ach­ter­in m›n bo­ven­been. In de rust heb­ben we het be­ke­ken. Het zag er niet slecht uit en na­tuur­lijk wil­de ik door, maar de dok­ter zei dat we geen ri­si­co moesten ne­men”, ver­tel­de Rob­ben met­een na af­loop van de wed­strijd. (De Te­le­graaf)

Ar­jen Rob­ben heeft geen ern­sti­ge blessure op­ge­lo­pen in de wed­strijd te­gen Luxem­burg en zal aan­we­zig zijn bij Bay­ern Mün­chen voor de top­per te­gen Borus­sia Dort­mund. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.