Kran­ten gooi­en mod­der over Mes­si

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Spaan­se sport­krant Mar­ca pak­te gis­te­ren uit met een ver­haal over Li­o­nel Mes­si. De su­per­ster van Bar­cel­o­na zou niet be­reid zijn ak­koord te gaan met con­tract­ver­len­ging in Ca­ta­lonië. Om­dat Mar­ca een krant is die zich vrij­wel al­leen maar be­zig­houdt met Re­al Ma­drid werd het be­richt door ve­len met een kor­rel­tje zout ge­no­men. De Ca­ta­laan­se me­dia slaan nu te­rug. Vol­gens het Ca­ta­laan­se dag­blad Sport is het ver­haal van Mar­ca niet meer dan een wraak­ac­tie rich­ting Mes­si en Bar­cel­o­na. Sport laat we­ten dat er ge­sprek­ken ge­voerd wor­den en dat het er al­le schijn van heeft dat Mes­si ge­woon gaat ver­len­gen. Dat Mar­ca uit­pakt met een ver­haal over Mes­si heeft te ma­ken met het ga­la van 25 ok­to­ber. Bar­cel­o­na en Mes­si be­slo­ten het jaar­lijk­se Mar­ca-ga­la te boy­cot­ten. Bij het ga­la kreeg LaLig­a­voor­zit­ter Ja­vier Te­bas een fair­play­prijs, ter­wijl hij even daar­voor nog ui­ter­ma­te kri­tisch was op de spe­lers van Bar­cel­o­na. Te­bas vond dat de spe­lers van Bar­cel­o­na zich aan­stel­den toen er door een Va­len­cia-sup­por­ter een fles­je wa­ter rich­ting de jui­chen­de spe­lers werd ge­gooid. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.