Ha­mil­ton noemt ze­ge erg mak­ke­lijk

Times of Suriname - - SPORT -

AU­TO­SPORT - Le­wis Ha­mil­ton sprak on­danks de moei­lij­ke om­stan­dig­he­den op het klets­nat­te cir­cuit van In­ter­lagos van een “ge­mak­ke­lij­ke ze­ge”. De Brit leid­de de tu­mul­tu­eu­ze Grand Prix van Bra­zi­lië van start tot fi­nish. “Dit was waar­schijn­lijk een van mijn een­vou­dig­ste over­win­nin­gen in de For­mu­le 1. Ik ben nooit ge­spind en heb geen an­der moei­zaam mo­ment ge­had. Het ging re­de­lijk soe­pel”, zei Ha­mil­ton te­gen Mo­tor­sport.com. Ha­mil­ton bleef team­ge­noot Ni­co Ros­berg elf se­con­den voor. Met zijn ze­ge voor­kwam de hui­di­ge we­reld­kam­pi­oen dat de Duit­ser in Sao Pau­lo de we­reld­ti­tel greep. Tij­dens de laat­ste GP van het sei­zoen, over twee we­ken in Abu Dha­bi, ver­de­digt Ros­berg een voor­sprong van twaalf pun­ten op de Brit.

Ha­mil­ton de­bu­teer­de in 2007 in de For­mu­le 1 maar won nooit eer­der in Bra­zi­lië. Een ze­ge in het land van zijn gro­te held Ayr­ton Sen­na was al­tijd een doel voor de 31-ja­ri­ge Brit. “Ik heb er van­we­ge Sen­na als klei­ne jon­gen van ge­droomd om hier te kun­nen win­nen. De­ze er­va­ring voelt on­wer­ke­lijk, ik zal het pas la­ter echt gaan be­sef­fen.” Over twee we­ken hoopt Ha­mil­ton zijn we­reld­ti­tel te pro­lon­ge­ren. “Ik ben op jacht, dat is al­les wat ik kan doen. Het team heeft me een goe­de wa­gen ge­ge­ven, die nu ook be­trouw­baar is”, doel­de hij op pro­ble­men met zijn Mer­ce­des in meer­de­re ra­ces dit jaar. “Abu Dha­bi is een goe­de baan voor mij.” Zelfs Jos Ver­stap­pen ver­rast door in­haal­ra­ce zoon Max. Ros­berg leek tij­dens de ra­ce ri­si­co’s te ver­mij­den en toon­de zich te­vre­den met een twee­de plaats. “Ik kan goed le­ven met het re­sul­taat in Bra­zi­lië. Al hoop­te ik na­tuur­lijk te win­nen.” Tij­dens de Grand Prix van Abu Dha­bi heeft Ros­berg aan een der­de plek vol­doen­de om we­reld­kam­pi­oen te wor­den.

(Nus­port)

Le­wis Ha­mil­ton leid­de de tu­mul­tu­eu­ze Grand Prix van Bra­zi­lië van start tot fi­nish.

(Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.