Po­si­tie­ve vuur­doop ju­do­club Son­kei tij­dens Aru­ba In­ter­na­ti­o­nal Chal­len­ge

Times of Suriname - - SPORT -

JU­DO - Ju­do­club Son­kei heeft op 12 no­vem­ber mee­ge­daan aan de Aru­ba In­ter­na­ti­o­nal Ju­do Chal­len­ge met zes­tien ju­do­ka’s. De oogst is 13 po­di­um­plaat­sen die niet zon­der slag of stoot is be­reikt. De­ze vuur­doop is de eer­ste van de ju­do­club Son­kei, die pas in ok­to­ber 2015 met ju­do­les­sen is ge­start.

Het doel was om de vech­ters een meet­mo­ment te ge­ven, zo­dat ze hun ju­dos­kills kon­den toet­sen on­der an­de­re om­stan­dig­he­den. Het ging hier­bij om een an­de­re om­ge­ving, zon­der aan­we­zig­heid van ou­ders te­gen nieu­we te­gen­stan­ders. Voor de Son­kei-vech­ters was het echt knok­ken, daar som­mi­ge pou­les uit met meer dan vier man be­ston­den, ter­wijl de­ze vaak in Su­ri­na­me slechts uit twee be­staan. Coach Fi­derd Vis van de Aru­ba Ju­do Bond on­der­streept: “We heb­ben meer meet­mo­men­ten voor on­ze ju­do­ka’s no­dig voor de wed­strijd­er­va­ring.” Vol­gens hem heb­ben Su­ri­na­me en Aru­ba on­ge­veer de­zelf­de groei­pro­ble­men om ju­do­ka’s klaar te sto­men voor on­der an­de­re de PanAm Jeugd U-13, U-15, U-18 en U-21. Vis hoopt sa­men met voor­zit­ter Ma­roes­ca Cruz dat ju­do­club Son­kei het niet bij dit eer­ste be­zoek laat, maar vol­gend jaar weer aan­we­zig is, waar­door de kwa­li­teit van het ju­do voor bei­de lan­den toch aan­ge­scherpt kan wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.