Taap­see Pan­nu wil rol in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Taap­see Pan­nu heeft haar wens ge­uit om de hoofd­rol in het ver­volg van te spe­len. Er wordt flink ge­spe­cu­leerd dat Taap­see en Jac­que­li­ne Fer­nan­dez te­gen­over Va­run Dha­wan te zien zul­len zijn in Jud­waa 2, die ge­re­gis­seerd zal wor­den door Da­vid Dha­wan, de va­der van Va­run. De oor­spron­ke­lij­ke film, waar­in su­per­ster Sal­man Khan de hoofd­rol speelt, is ook door de­zelf­de fil­mer ge­maakt. Taap­see ver­tel­de aan ver­slag­ge­vers dat ze blij zal zijn als ze een rol krijgt in de film. Die zal vol­gens haar een heel an­de­re rol zijn dan zij tot nu toe in films ver­tolkt heeft. De 29­ja­ri­ge ac­tri­ce sprak op de ro­de lo­per van Ver­der werd ze ge­vraagd over het be­lang van awards in haar le­ven. “Awards be­pa­len niet hoe goed jij bent als een ac­teur, maar het is als een ver­kla­ring van de men­sen die den­ken dat je goed bent”, re­a­geer­de de Pink­ac­tri­ce. Het jaar 2016 is een ‘ga­me chan­ger’ voor Taap­see. Het pu­bliek en cri­ti­ci zijn on­der de in­druk van haar pres­ta­ties in de emo­ti­o­ne­le thril­ler Pink, maar de ac­tri­ce wil ge­va­ri­eer­de rol­len spe­len. “Voor som­mi­gen, is Pink mis­schien mijn der­de film, maar het was mijn 21ste. Zij heeft ook in de film­in­du­strie van Zuid­In­dia ge­werkt. “Nu pas val ik op voor het pu­bliek, dat naar Hin­di­fims kijkt. Dat is het eni­ge ver­schil. Mijn per­soon­lijk le­ven en de ma­nier waar­op ik naar films kijk, zijn niet ver­an­derd”, al­dus Taap­see.

(in­di­a­ti­mes.com/ fo­to’s: 3.bp.blogs­pot.com)

Jud­waa

Lux Gol­den Ro­se Awards.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.