Ken­dall Jen­ner ver­wij­dert

In­st­agram-pa­gi­na

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Het lijkt er­op dat Ken­dall Jen­ner haar heeft ver­wij­derd. Sinds zon­dag­nacht is de me­de­de­ling te zien dat de pa­gi­na niet werkt of is ver­wij­derd. De en van het mo­del zijn nog wel on­li­ne. Ken­dall heeft in in­ter­views al eens la­ten we­ten af en toe een pau­ze van so­ci­a­le me­dia te ne­men. “Soms ver­wij­der ik de apps van In­st­agram, Twit­ter of Snap­chat voor een paar da­gen van mijn te­le­foon”, zei ze on­langs te­gen het blad Al­lu­re. Maar niet eer­der ver­dween het ac­count van de jon­ge­re half­zus van Kim Kar­das­hi­an vol­le­dig. Het zou een op­mer­ke­lij­ke stap zijn van Ken­dall. Ze heeft mil­joe­nen vol­gers en had in 2015 bo­ven­dien de meest po­pu­lai­re fo­to ge­deeld. Daar­op lag ze op de vloer met haar haar in hart­jes rond­om haar hoofd ge­vormd. Er wordt zelfs vaak naar haar po­pu­la­ri­teit op In­st­agram ver­we­zen om haar suc­ces als mo­del te ver­kla­ren. Ook zou Ken­dall hon­derd­dui­zen­den eu­ro’s ver­die­nen met een en­ke­le fo­to, wan­neer een be­paald merk daar­in op ver­zoek te zien is.

(De Te­le­graaf/fo­to: ce­leb­ma­fia.com)

In­st­agram-pa­gi­na Twit­ter- Fa­ce­book­pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.