Ar­ties­ten ge­ven op­tre­den ter ere van Da­vid Bo­wie

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Meer­de­re ar­ties­ten ge­ven een op­tre­den ter ere van Da­vid Bo­wie. Dit heb­ben vrien­den en band­le­den van de over­le­den zan­ger ge­re­geld. Het vindt plaats op zijn ver­jaar­dag 8 ja­nu­a­ri in Brix­ton Aca­de­my in Zuid-Lon­den. Dit schrijft NME. Een groot aan­tal vrien­den van Bo­wie, zijn ex-band­le­den, ex-me­de­wer­kers en wat spe­ci­a­le gas­ten zul­len aan­we­zig zijn. Het eve­ne­ment vindt plaats op wat Bo­wies ze­ven­tig­ste ver­jaar­dag zou zijn ge­weest. Het is het be­gin van op­tre­dens die zul­len wor­den ge­hou­den in ste­den waar­mee Bo­wie een ster­ke band had. Bij elk op­tre­den zijn er 30 mu­zi­kan­ten aan­we­zig die sa­men­wer­ken met 40 of meer lo­ka­le mu­zi­kan­ten. Het op­tre­den in Lon­den zal ge­leid wor­den door ac­teur Ga­ry Old­man, een goe­de vriend van Bo­wie. Kaar­ten zijn ver­krijg­baar van­af woens­dag 16 no­vem­ber. Bo­wie over­leed op 10 ja­nu­a­ri op 69-ja­ri­ge leef­tijd aan de ge­vol­gen van kan­ker.

(NU.nl/fo­to: in­de­pen­dent.co.uk) Kourt­ney Kar­das­hi­an was het af­ge­lo­pen week­end met haar ex Scott Di­sick in Mexi­co. Scott had de trip ge­pland om Kourt­ney op­nieuw voor zich te win­nen, weet Pe­o­p­le. “Hij heeft haar ver­rast”, ver­telt een bron. Op fo­to’s van Dai­ly Mail is te zien hoe de twee zich bij het zwem­bad ver­ma­ken. Scott deel­de ook een fo­to van Kourt­ney in het zwem­bad via In­st­agram. “Ze za­gen er in­tiem en ge­luk­kig uit”, ver­telt een an­de­re bron. Kourt­ney (37) en Scott (33) gin­gen vo­rig jaar na een re­la­tie van ne­gen jaar uit el­kaar, maar zien el­kaar nog re­gel­ma­tig om­dat ze sa­men hun drie kin­de­ren op­voe­den.

(De Te­le­graaf/fo­to : the­dis­hh.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.