Lief­da­dig­heids­prijs voor Jen­ni­fer Gar­ner

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Jen­ni­fer Gar­ner kreeg za­ter­dag een award van de hulp­or­ga­ni­sa­tie Ba­by­2Ba­by, voor haar lief­da­dig­heids­werk voor kin­de­ren. De award werd uit­ge­reikt tij­dens een be­ne­fiet­ga­la vol ster­ren. On­der an­de­ren Ka­te Hud­son, Jes­si­ca Al­ba, Mat­thew McCo­n­aug­hey, Chris­ti­na Agui­le­ra en Chan­ning Ta­tum wa­ren van de par­tij. Bij el­kaar werd 3 mil­joen dol­lar op­ge­haald voor Ba­by­2Ba­by, dat zich in­zet voor ach­ter­ge­stel­de jon­ge­ren. Jen­ni­fer keek in haar toe­spraak te­rug op haar ei­gen jeugd, ver weg van de gla­mour van Hol­ly­wood. “Mijn moe­der groei­de straat­arm op met tien broers en zus­sen, geen stro­mend wa­ter en geen elec­tri­ci­teit”, zo ver­tel­de ze. “Ik groei­de één ge­ne­ra­tie, en één stap ver­der ver­wij­derd van ar­moe­de op.” De ac­tri­ce zei vol­gens E! On­li­ne ver­der dat be­ne­fiet­ga­la’s arm­las­ti­ge jon­ge­ren echt kun­nen hel­pen. “Het klein­ste ding kan het ver­schil ma­ken tus­sen hoop en kans.”

(De Te­le­graaf/fo­to: pop­su­gar-as­sets. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.