Ame­ri­can Ap­pa­rel weer op rand van af­grond

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LOS AN­GE­LES - Ame­ri­can Ap­pa­rel heeft op­nieuw uit­stel van be­ta­ling aan­ge­vraagd bij de recht­bank. De kle­ding­win­kel­ke­ten ver­koopt daar­naast al­le ei­gen­doms­rech­ten aan Gildan Ac­ti­ve­wear voor 66 mil­joen dol­lar. Dat Ca­na­de­se merk neemt geen win­kels over. Ame­ri­can Ap­pa­rel be­ëin­dig­de in fe­bru­a­ri een eer­de­re pe­ri­o­de van be­scher­ming te­gen schuld­ei­sers, maar raak­te al vrij snel op­nieuw in de fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men. De nieu­we top­vrouw Pau­la Schnei­der ruim­de in sep­tem­ber al­weer het veld. Vo­ri­ge maand werd voor het eerst ge­spe­cu­leerd over een nieu­we tus­sen­komst van de recht­bank en een mo­ge­lij­ke ver­koop.

De nieu­we fo­cus op sim­pe­le kle­ding­stuk­ken als T-shirts en rok­ken bleek niet ge­noeg om de fi­nan­ci­ë­le re­sul­ta­ten te ver­be­te­ren in een tijd dat steeds meer via in­ter­net wordt ge­kocht. Net als in Ne­der­land heb­ben ook in de Ver­e­nig­de Sta­ten met na­me kle­ding­win­kels het moei­lijk. (De Te­le­graaf/fo­to: trbimg. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.