HSBC haalt AB InBev van koop­lijst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - HSBC heeft gis­te­ren het ad­vies voor AB InBev ver­laagd van Ko­pen naar Hou­den en stel­de daar­bij het koers­doel neer­waarts bij van 131,00 naar 111,00 eu­ro. De ana­lis­ten van HSBC ma­ken zich zor­gen over de ont­wik­ke­lin­gen in Ame­ri­ka en Bra­zi­lië, ter­wijl de on­ze­ker­heid door de uit­komst van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen al­leen maar is toe­ge­no­men. Daar­bij is AB InBev re­la­tief hoog ge­waar­deerd, wat het aan­deel kwets­baar maakt.

Ame­ri­ka is goed voor 30 pro­cent van de ope­ra­ti­o­ne­le winst van AB InBev, en Bra­zi­lië neemt 18 pro­cent voor zijn re­ke­ning. De ana­lis­ten we­zen on­der meer op de zwak­ke pres­ta­ties van Bud Light, het vlag­gen­schip van de brou­wer in de Ver­e­nig­de Sta­ten. In Bra­zi­lië zit het niet al­leen ma­cro-eco­no­misch te­gen. De ana­lis­ten merk­ten op dat AB InBev markt­aan­deel ver­liest, ter­wijl de con­cur­ren­tie zwak is. Een in­di­ca­tie dat er meer aan de hand is, al­dus het beurs­huis. HSBC denkt dat de mar­ges on­der druk zul­len blij­ven staan op de mid­del­lan­ge ter­mijn als ge­volg van va­lu­ta­hed­ges.

Het aan­deel AB InBev sloot vrij­dag op 99,02 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.