UniCre­dit over­weegt emis­sie van ruim 10 mil­jard eu­ro

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MILAAN - UniCre­dit zal mo­ge­lijk 10 mil­jard tot 13 mil­jard eu­ro wil­len op­ha­len met de uit­gif­te van aan­de­len, om zo de zor­gen in de markt over de ka­pi­taal­po­si­tie van de Ita­li­aan­se bank weg te ne­men. Dit zei­den een vier­tal bron­nen te­gen­over Reuters.

In het der­de kwar­taal be­haal­de UniCre­dit een net­to­winst van bij­na een half mil­jard eu­ro, een da­ling van 12 pro­cent op jaar­ba­sis.

De Ita­li­aan­se ban­ken­groep had eind sep­tem­ber een kern­ka­pi­taal­ra­tio van 10,8 pro­cent na het der­de kwar­taal, ter­wijl de le­ve­r­a­ge ra­tio op de­zelf­de ba­sis uit­kwam op 4,5 pro­cent. Unicre­dit wil een flink deel van zijn slech­te le­nin­gen van 51 mil­jard eu­ro ver­ko­pen, zo’n 20 mil­jard vol­gens be­rich­ten uit de Ita­li­aan­se pers, maar heeft daar­voor ex­tra ka­pi­taal no­dig, om ver­lies te kun­nen ne­men op die le­nin­gen. (Beurs­dui­vel/ fo­to: ac­qui­si­ti­ons­dai­ly.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.