Min­der winst en om­zet voor RWE

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ESSEN - RWE heeft in de eer­ste ne­gen maan­den van 2016 een la­ger be­drijfs­re­sul­taat ge­boekt. Dit bleek tij­dens de pu­bli­ca­tie van de re­sul­ta­ten van het Duit­se nuts­be­drijf.

“We heb­ben met RWE te ma­ken met moei­lij­ke om­stan­dig­he­den, met na­me bij de con­ven­ti­o­ne­le elek­tri­ci­teits­poot”, meld­de RWE in een toe­lich­ting op de cij­fers. RWE boek­te in de eer­ste drie kwar­ta­len van 2016 een 20 pro­cent la­ger ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat (EBIT) van 2.116 mil­joen eu­ro, te­gen­over ruim 2.648 mil­joen eu­ro een jaar eer­der. Ana­lis­ten gin­gen uit van 2.179 mil­joen eu­ro. On­der de streep boek­te het con­cern een net­to­winst van 11 mil­joen eu­ro, een fik­se da­ling ten op­zich­te van de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der, toen het con­cern een net­to­winst boek­te van cir­ca 1.935 mil­joen eu­ro. De da­ling was het re­sul­taat van aan­zien­lij­ke ver­lie­zen bij de han­dels­ac­ti­vi­tei­ten van het be­drijf in het der­de kwar­taal. De aan­ge­pas­te net­to­winst daal­de 58 pro­cent naar 227 mil­joen eu­ro. Hier lag de ver­wach­ting op 368 mil­joen eu­ro.

De om­zet daal­de in het der­de kwar­taal van het jaar van 35.045 mil­joen naar 33.206 mil­joen eu­ro.

De net­to­schuld no­teer­de eind sep­tem­ber 2016 op 27.447 mil­joen eu­ro, 2.000 mil­joen eu­ro meer dan aan het ein­de van de­cem­ber 2015.

RWE be­ves­tig­de gis­te­ren zijn out­look voor het ge­he­le boek­jaar, maar meld­de te­vens dat dat de ont­wik­ke­lin­gen bij de han­dels- en gas­di­vi­sie waar­schijn­lijk slech­ter zijn dan eer­der werd ver­wacht en aan de aan­bod­zij­de juist een beet­je be­ter zijn dan ver­wacht. RWE voor­ziet voor het he­le boek­jaar nog steeds een ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat va­ri­ë­rend van 2,8 mil­jard tot 3,1 mil­jard eu­ro en een aan­ge­pas­te net­to­winst na be­las­tin­gen van 500 mil­joen tot 700 mil­joen eu­ro.

Het aan­deel RWE sloot vrij­dag 2,8 pro­cent la­ger op 12,33 eu­ro.

(Beurs­dui­vel/fo­to: nrc.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.