Nik­kei sluit flink ho­ger

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TO­KIO - De aan­de­len­beurs in Ja­pan is gis­te­ren fors ho­ger ge­slo­ten. Be­leg­gers in To­kio voel­den zich ge­steund door po­si­tie­ve cij­fers over de groei van de Ja­pan­se eco­no­mie in het der­de kwar­taal.

Zwak­ke uit­ga­ven van con­su­men­ten en be­drij­ven wer­den daar­bij meer dan ge­com­pen­seerd door ex­port­groei. De toon­aan­ge­ven­de Nik­kei­in­dex sloot 1,7 pro­cent ho­ger op 17.672,62 pun­ten. Naast de po­si­tie­ve groei­cij­fers pro­fi­teer­den met na­me ex­por­te­ren­de be­drij­ven ook van de da­ling van de yen. Zo won Toyo­ta 1,4 pro­cent en zag Ca­non zijn beurs­waar­de 1,8 pro­cent stij­gen. Nin­ten­do won ruim 3 pro­cent. El­ders in Azië was het beeld ne­ga­tief. De Hang Seng in Hong­kong ver­loor 1,4 pro­cent en ook de Kos­pi in Se­oul (min 0,4 pro­cent) deed een stap te­rug. In Syd­ney ver­loor de All Or­di­na­ries 0,5 pro­cent.

Een zwa­re aard­be­ving op het Zui­der­ei­land van NieuwZee­land ver­oor­zaak­te aan­zien­lij­ke scha­de aan ge­bou­wen en in­fra­struc­tuur. Er werd wel ge­han­deld, de beurs in NieuwZee­land won 0,6 pro­cent. Bouw­be­drijf Flet­cher Buil­ding werd bij­na 4 pro­cent meer waard door spe­cu­la­tie over mo­ge­lij­ke her­stel­op­drach­ten. De Nieuw-Zee­land­se dol­lar ver­loor ste­vig aan waar­de. Be­leg­gers den­ken dat de cen­tra­le bank de ren­te zal ver­la­gen om daar­mee de eco­no­mi­sche groei te steu­nen. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.