VN ver­wacht dat 2016 warm­ste jaar ooit wordt

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - 2016 wordt vol­gens be­re­ke­nin­gen van het VNor­gaan World Me­te­o­ro­lo­gi­cal Or­ga­ni­za­ti­on (WMO) we­reld­wijd het warm­ste jaar ooit. Het re­cord zou daar­mee in drie op­een­vol­gen­de ja­ren wor­den ver­bro­ken.

Dat zou te­vens be­te­ke­nen dat zes­tien van de ze­ven­tien warm­ste ja­ren ooit in de 21ste eeuw plaats­von­den. De we­reld­wij­de tem­pe­ra­tuur­stij­ging sinds de tijd vóór de in­du­stri­a­li­sa­tie zal in 2016 ver­moe­de­lijk uit­ko­men op 1,2 gra­den. De tem­pe­ra­tuur­stij­ging wordt voor­na­me­lijk ver­oor­zaakt door de uit­stoot van broei­kas­gas­sen. In het be­gin van 2016 had ook weer­fe­no­meen El Ni­ño in­vloed op de tem­pe­ra­tuur.

“Door kli­maat­ver­an­de­ring komt er va­ker ex­treem weer voor”, zegt WMO-voor­zit­ter Pet­te­ri Taal­as. “Hit­te­gol­ven en over­stro­min­gen die eerst eens per ge­ne­ra­tie voor­kwa­men, vin­den nu va­ker plaats.” Vol­gens het WMO is de op­lo­pen­de warm­te in de laat­ste ja­ren van in­vloed ge­weest op ze­ker de helft van de ge­val­len van ex­treem weer. In 2016 zijn al ver­schil­len­de hit­te­re­cords ge­sneu­veld. Zo werd het in het ZuidAfri­kaan­se Pre­to­ria in ja­nu­a­ri 42,7 gra­den en in Mae Hong Son in Thai­land reik­te het kwik in april tot 44,6 gra­den. Ver­vol­gens sneu­vel­de in het In­di­a­se Pha­lo­dia in mei een warm­te­re­cord met 51 gra­den, ge­volgd door een re­cord in Koe­weit in ju­li. Daar werd het toen 54 gra­den in Mitri­bah. Sinds vo­ri­ge week zijn de mees­te lan­den ver­te­gen­woor­digd op de we­reld­kli­maat­con­fe­ren­tie in Ma­rok­ko, die volgt op het kli­maat­ak­koord dat vo­rig jaar in Pa­rijs is ge­slo­ten. CO2-on­der­zoeks­bu­reau The Glo­bal Car­bon Pro­ject (GCP) maak­te eer­der op maan­dag be­kend dat de we­reld­wij­de CO2-uit­stoot voor het der­de jaar op rij sta­biel is. Dit is ech­ter niet ge­noeg om kli­maat­ver­an­de­rin­gen als ex­tre­me hit­te­gol­ven te­gen te hou­den. De we­reld­wij­de CO2-uit­stoot zal in 2030 naar ver­wach­ting zo’n 54 tot 56 gi­ga­ton zijn. Dat is veel meer dan de 42 gi­ga­ton om de tem­pe­ra­tuur­stij­ging de­ze eeuw on­der de 2 gra­den te hou­den.

(NU.nl)

Een Thai­se vrouw en haar kind zoe­ken in het in­mid­dels uit­ge­droog­de meer in de pro­vin­cie Udon Tha­ni naar slak­ken. (The Straits Ti­mes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.