Brits mi­nis­ter Bo­ris Jo­hnsons me­ning over Trump

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - Er is veel om po­si­tief over te zijn na de ver­kie­zing van Do­nald Trump als pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten. Dat heeft de Brit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken, Bo­ris Jo­hn­son, gis­te­ren ge­zegd in Brus­sel. “We moe­ten dit be­kij­ken als een op­por­tu­ni­teit. Trump is een ‘deal ma­ker’ en ik denk dat het een goe­de zaak kan zijn voor Groot-Brit­tan­nië, maar ook voor Eu­ro­pa.”

Jo­hn­son zei eer­der al dat de in­tre­de van Do­nald Trump in het Wit­te Huis niet per se als ne­ga­tief moet wor­den be­schouwd. Zon­dag­avond liet Jo­hn­son dan ook een in­for­me­le ver­ga­de­ring van de Eu­ro­pe­se bui­ten­land­mi­nis­ters over Trump aan zich voor­bij­gaan. Hij zag geen re­den voor over­leg.

Gis­te­ren zat Jo­hn­son wel aan de ta­fel. “Er is veel om po­si­tief over te zijn. Het is be­lang­rijk de pre­si­dent-elect of zijn re­ge­ring niet van te­vo­ren te be­oor­de­len. We moe­ten af­wach­ten wat ze zul­len doen”, zei hij bij aan­komst op de maan­de­lijk­se bij­een­komst van de 28 EU-mi­nis­ters.

“We moe­ten dit be­kij­ken als een op­por­tu­ni­teit”, her­haal­de Jo­hn­son zijn stand­punt over Trump. “Er zijn in de we­reld gro­te ver­an­de­rin­gen aan de gang. Veel men­sen heb­ben het ge­voel dat er niet naar hen wordt ge­luis­terd of dat ze niet wor­den ver­te­gen­woor­digd, en ze la­ten hun stem ho­ren. Het is nu aan ons om naar hen te luis­te­ren en de za­ken po­si­tief aan te pak­ken.”

Gis­te­ren is het on­der­werp Trump niet meer aan­ge­haald tij­dens de ver­ga­de­ring. De bui­ten­land­mi­nis­ters zul­len on­der meer van ge­dach­ten wis­se­len over hun hou­ding te­gen­over Tur­kije. Bo­ris Jo­hn­son waar­schuwt zijn col­le­ga’s niet te over­re­a­ge­ren na de ge­beur­te­nis­sen van de coup­po­ging van 15 ju­li.

(HLN)

Bo­ris Jo­hn­son schudt de hand met de Ita­li­aan­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se za­ken Pa­o­lo Gen­ti­lo­ni in Brus­sel. (The Cou­rier)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.