Stein­mei­er kan­di­daat voor Duits pre­si­dent­schap

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND – De Duit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken, Frank-Walter Stein­mei­er moet als het aan de SPD en de CDU ligt de nieu­we pre­si­dent van Duits­land wor­den. De twee re­ge­rings­par­tij­en heb­ben over­een­stem­ming be­reikt over de kan­di­da­tuur van de zes­tig­ja­ri­ge SPD’er. Hij wordt de kan­di­daat van de gro­te co­a­li­tie. Bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel was aan­van­ke­lijk te­gen Stein­mei­er als kan­di­daat, maar toen haar par­tij niet op de prop­pen kwam met een ei­gen kan­di­daat ging ze op aan­drin­gen van CSU-lei­der Horst See­hofer als­nog over­stag. Mer­kel en See­hofer heb­ben gis­te­ren de zus­ter­par­tij­en CDU en CSU - die in de Bonds­dag een frac­tie vor­men - op de hoog­te ge­bracht. Duits­land kiest op 12 fe­bru­a­ri een nieu­we pre­si­dent. Zit­tend pre­si­dent Joa­chim Gauck heeft aan­ge­ge­ven geen nieu­we ter­mijn te am­bi­ë­ren. De pre­si­dent van Duits­land wordt ge­ko­zen door de zo­ge­noem­de Bun­des­ver­samm­lung die wordt ge­vormd door al­le le­den van de Bonds­dag aan­ge­vuld met even­zo­veel af­ge­vaar­dig­den die door de deel­sta­ten wor­den ge­ko­zen.

(De Te­le­graaf)

Mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Frank-Walter Stein­mei­er. (Ta­gesspie­gel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.