Dam ge­bro­ken in Nieuw-Zee­land door flin­ke na­schok­ken

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NIEUW –ZEE­LAND - Een dam in Nieuw-Zee­land is gis­te­ren ge­bro­ken na­dat het land op­nieuw is op­ge­schrikt door flin­ke na­schok­ken na de aard­be­ving van zon­dag.

Zes men­sen die aan het ka­jak­ken wa­ren wer­den ver­mist, maar zijn in­mid­dels weer vei­lig te­rug­ge­von­den. Ze had­den ho­ger­op een vei­lig heen­ko­men ge­zocht. Een an­de­re groep van zes­tien raf­ters werd ook vei­lig te­rug­ge­von­den door de red­dings­dien­sten. Vol­gens lo­ka­le me­dia was de dam ont­staan door puin dat in de Cla­ren­ce Ri­ver was ge­val­len. Het wa­ter hoop­te zich op tot­dat de bar­ri­è­re het be­gaf en het wa­ter met gro­te hoe­veel­he­den naar be­ne­den stort­te. De au­to­ri­tei­ten ad­vi­se­ren in­wo­ners hun heil ho­ger­op te zoe­ken.

Na­dat een zwa­re aard­be­ving gis­te­ren voor twee do­den had ge­zorgd, zorg­den veel na­schok­ken op­nieuw voor pro­ble­men. Het Ame­ri­kaan­se ge­o­lo­gisch on­der­zoeks­in­sti­tuut no­teer­de on­der meer een be­ving met een kracht van 6.2. Het epi­cen­trum lag we­der­om in de buurt van het Zui­der­ei­land op een diep­te van tien ki­lo­me­ter, on­ge­veer 120 ki­lo­me­ter ten noord­oos­ten van Christ­church. Na de eer­ste be­ving met een kracht van 7.9 ont­ston­den ho­ge gol­ven van 3 tot 5 me­ter die in de nacht van zon­dag op maan­dag op meer­de­re plek­ken de kust van Nieuw-Zee­land be­reik­ten.

Over aan­tal­len ge­won­den is nog niets be­kend. Wel mel­den Nieuw-Zee­land­se me­dia dat hui­zen en we­gen in de buurt van het epi­cen­trum ern­stig zijn be­scha­digd. Op meer­de­re plek­ken is de stroom uit­ge­val­len. De pre­mier van Nieuw-Zee­land zei gis­te­ren dat de scha­de waar­schijn­lijk in de mil­jar­den dol­lars gaat zit­ten.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.