Bul­gaar­se pre­mier Bo­risov biedt ont­slag aan na ver­lies pre­si­dents­ver­kie­zin­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BUL­GA­RIJE - De Bul­gaar­se mi­nis­ter-pre­si­dent Boi­ko Bo­risov heeft gis­te­ren het ont­slag van zijn min­der­heids­re­ge­ring bij het par­le­ment in­ge­diend. Zijn GERB-par­tij ver­loor zon­dag de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen, waar­op de 57-ja­ri­ge po­li­ti­cus al liet we­ten te zul­len op­stap­pen. Tsets­ka Tsa­ge­va van de cen­trum­recht­se GERB ging in de ver­kie­zin­gen ten on­der te­gen de so­ci­a­lis­ti­sche op­po­si­tie­kan­di­daat Ru­men Ra­dev. In zijn ont­slag­brief aan het par­le­ment schrijft Bo­risov dat zijn re­ge­ring zal aan­blij­ven om de lo­pen­de za­ken af te wik­ke­len, tot­dat er een nieu­we re­ge­ring is ge­ko­zen. Het ont­slag van de re­ge­ringBo­risov zal waar­schijn­lijk lei­den tot een maan­den­lan­ge po­li­tie­ke cri­sis, die zal re­sul­te­ren in ver­vroeg­de ver­kie­zin­gen het ko­mend voor­jaar.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.