Jus­ti­tie Bel­gië be­schul­digt Vlaam­se pa­ters van men­sen­han­del

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - Jus­ti­tie in Bel­gië be­schul­digt een ka­tho­lie­ke or­de van men­sen­han­del. De Pa­ters Au­gus­tij­nen in Gent zou­den zich ook be­zon­di­gen aan zwart­werk en vals­heid in ge­schrif­te.

De pa­ters lei­den jon­ge Afri­ka­nen op in hun kloos­ter, maar zou­den hen on­be­taald aan het werk zet­ten. Vol­gens hun ad­vo­ca­ten is ech­ter spra­ke van prak­tij­ken die be­ho­ren tot de tra­di­tie van de kloos­ter­or­de. De bui­ten­land­se kan­di­da­ten zou­den ver­trouwd wor­den ge­maakt met de prak­ti­sche ta­ken die in een re­li­gi­eu­ze ge­meen­schap moe­ten wor­den uit­ge­voerd. “De­ze sinds zeer lang ge­ves­tig­de tra­di­tie, in­he­rent aan het func­ti­o­ne­ren van een con­gre­ga­tie, wordt nu blijk­baar als men­sen­han­del en so­ci­a­le frau­de om­schre­ven’’, al­dus de raads­lie­den in een ver­kla­ring. Zij kon­di­gen krach­tig ver­weer aan in de recht­bank. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.