Ankara waar­schuwt bur­gers voor VS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - Tur­ken die in de Ver­e­nig­de Sta­ten wo­nen of naar dat land wil­len rei­zen wor­den door het Turk­se Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken ge­waar­schuwd voor ra­cis­ti­sche aan­han­gers van aan­ko­mend pre­si­dent Do­nald Trump en voor de­mon­stra­ties te­gen Trump. Rei­zi­gers moe­ten ver­schei­de­ne ste­den in het he­le land mij­den waar be­to­gin­gen plaats­heb­ben, staat op de web­si­te van het mi­nis­te­rie. Ook krij­gen men­sen het ad­vies vei­lig­heids­maat­re­ge­len te ne­men en in het ge­val van drei­gen­de aan­val­len met een xe­no­foob of ra­cis­tisch oog­merk zich te wen­den tot de lo­ka­le po­li­tie. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.