Hon­ger be­dreigt dui­zen­den kin­de­ren in noord­oos­ten Ni­ge­ria

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NI­GE­RIA - Dui­zen­den kin­de­ren in het noord­oos­ten van Ni­ge­ria heb­ben een ge­brek aan voed­sel. Naar schat­ting lo­pen ko­mend jaar 75.000 kin­de­ren het ri­si­co daar­door te over­lij­den. Hulp­or­ga­ni­sa­tie Sa­ve the Child­ren waar­schuwt dat de mo­ge­lijk­he­den voor nood­hulp uit­ge­put ra­ken. Op ver­schei­de­ne plek­ken in de re­gio blijkt dat 40 tot 50 pro­cent van kin­de­ren jon­ger dan vijf jaar acuut on­der­voed is. De Ver­e­nig­de Na­ties en de hulp­or­ga­ni­sa­tie schat­ten dat er in 2017 bij­na een mil­jard eu­ro no­dig is om de si­tu­a­tie aan te pak­ken. Maar de fi­nan­cie­ring is pas voor 38 pro­cent rond. Het im­muun­sys­teem van de kin­de­ren wordt door on­der­voe­ding ern­stig ver­zwakt. Daar­door ko­men le­vens­be­drei­gen­de ziek­ten als long­ont­ste­king, diar­ree en ma­la­ria veel voor. Sa­ve the Child­ren kon tot nu toe in het ge­bied 12.000 kin­de­ren en 7500 ge­zin­nen hel­pen te­gen acu­te on­der­voe­ding. (NU.nl)

Een moe­der met haar on­der­voe­de kin­de­ren in Ni­ge­ria. (Stand with Ni­ge­ria)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.