Aan­tal echt­schei­din­gen in Ita­lië stijgt door nieu­we wet

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIE - Ita­lië kent een heu­se echt­schei­dings­golf sinds een nieu­we wet de hu­we­lij­ken snel­ler kan doen be­ëin­di­gen. Dat bleek gis­te­ren uit de cij­fers van het Ita­li­aan­se bu­reau voor de sta­tis­tiek (Istat). Er wer­den vo­rig jaar 82.469 echt­schei­din­gen ge­re­gi­streerd in Ita­lië, zo blijkt uit de of­fi­ci­ë­le cij­fers. Het gaat om een stij­ging met maar liefst 57 pro­cent in ver­ge­lij­king met 2014. De for­se stij­ging is het ge­volg van een ver­soe­pe­ling van de wet­ge­ving, waar­door het nu een­vou­di­ger is om een punt ach­ter het hu­we­lijk te zet­ten. Ita­li­aan­se stel­len die op el­kaar wa­ren uit­ge­ke­ken, moesten tot voor kort drie jaar van ta­fel en bed zijn ge­schei­den voor­dat het hu­we­lijk of­fi­ci­eel kon wor­den ont­bon­den. Maar in 2015 werd die over­gangs­pe­ri­o­de te­rug­ge­bracht naar zes (bij we­der­zijd­se toe­stem­ming) of twaalf maan­den. Daar­naast werd vo­rig jaar ook een toe­na­me van het aan­tal nieu­we hu­we­lij­ken vast­ge­steld, want het aan­tal trou­wers steeg met 2,4 pro­cent. Het gaat vol­gens Istat om de eer­ste stij­ging sinds 2008. Toch ligt het aan­tal hu­we­lij­ken nog al­tijd zo­wat twin­tig pro­cent la­ger dan acht jaar ge­le­den.

(HLN)

Bij de mis­luk­te lan­ding van het vlieg­tuig op 10 april 2010 kwa­men al­le 96 in­zit­ten­den om waar­on­der de Pool­se ex-pre­si­dent Lech Kac­zyn­ski. (Ra­dio Free Eu­ro­pe / Ra­dio Li­ber­ty)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.