Po­len graaft ex-pre­si­dent op in on­der­zoek fa­ta­le vlieg­tuig­crash

Times of Suriname - - BUITENLAND -

PO­LEN - De Pool­se over­heid is gis­te­ren een nieuw on­der­zoek ge­start naar de vlieg­tuig­crash van 2010 in het Rus­si­sche Smo­lensk, die als be­lang­rijk­ste slacht­of­fer voor­ma­lig pre­si­dent Lech Kac­zyn­ski had. Het graaf­werk naar de ramp be­gon let­ter­lijk, met de ex­hu­ma­tie van Kac­zyn­ski’s stof­fe­lij­ke over­schot op het kerk­hof van Kra­kau. Het on­der­zoek zal naar ver­wach­ting min­stens een jaar in be­slag ne­men.

Bij de mis­luk­te lan­ding van het vlieg­tuig op 10 april 2010 kwa­men al­le 96 in­zit­ten­den om. Naast Kac­zyn­ski ver­voer­de het vlieg­tuig nog een aan­tal ho­ge Pool­se po­li­tie­ke en mi­li­tai­re lei­ders. Zes jaar la­ter gaat de ramp nog steeds ge­paard met vaak wil­de sa­men­zwe­rings­the­o­rie­ën over een ver­meend Rus­sisch com­plot. De na­ti­o­naal-con­ser­va­tie­ve PiS-par­tij die mo­men­teel de la­kens uit­deelt in War­schau, zegt te twij­fe­len da de ramp is ver­oor­zaakt door men­se­lijk fa­len. Recht en Recht­vaar­dig­heid (PiS) is vi­ru­lent an­ti-Rus­sisch en wordt ge­leid door Ja­ros­law Kac­zyn­ski, de twee­ling­broer van de ver­on­ge­luk­te ex-pre­si­dent. Ver­schei­de­ne fa­mi­lies van na­be­staan­den heb­ben al open­lijk ge­pro­tes­teerd te­gen de ge­plan­de op­gra­vin­gen van hun ver­on­ge­luk­te fa­mi­lie­le­den. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.