Scho­len in Te­he­ran ge­slo­ten we­gens smo­galarm

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAN - De over­heid van de Ira­ne­se hoofd­stad Te­he­ran heeft be­slo­ten de la­ge­re en kleu­ter­scho­len in de stad gis­te­ren te slui­ten we­gens smog-alarm. Zij gaat ook na of die maat­re­gel ook de vol­gen­de da­gen van kracht moet blij­ven. Voorts heeft de ver­keers­po­li­tie slechts be­perkt ver­keer toe­ge­la­ten in ver­schei­de­ne wij­ken van de stad. Ou­de­ren en hart­lij­ders is ge­vraagd bin­nen te blij­ven. Vol­gens het mi­nis­te­rie van On­der­wijs zijn ook de scho­len in het me­ren­deel van de pro­vin­cie Te­he­ran uit voor­zorg ge­slo­ten. Te­he­ran, een stad met 14 mil­joen in­wo­ners, geldt als één van de meest ver­vuil­de ste­den ter we­reld.

(HLN)

Te­he­ran, een stad met 14 mil­joen in­wo­ners, geldt als één van de meest ver­vuil­de ste­den ter we­reld. (News – Ya­hoo)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.