Con­go­le­se re­ge­ring af­ge­tre­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CON­GO - De re­ge­ring van Con­go is af­ge­tre­den. Pre­mier Au­gus­tin Mata­ta heeft gis­te­ren zelf aan­ge­kon­digd dat hij en zijn re­ge­ring ont­slag ne­men. Op die ma­nier kan een pre­mier uit de op­po­si­tie wor­den aan­ge­steld. De pre­si­dents­ver­kie­zin­gen in Con­go wor­den uit­ge­steld tot april 2018, hoe­wel de grond­wet voor­schrijft dat Ka­bi­la’s twee­de en laat­ste ter­mijn eind dit jaar al af­loopt.

“Ik heb mijn ont­slag in­ge­diend en dat van de le­den van de re­ge­ring om te be­ant­woor­den aan de geest en de let­ter van het ak­koord”, al­dus Mata­ta na een on­der­houd met pre­si­dent Jo­seph Ka­bi­la. Op die ma­nier kan een pre­mier uit de op­po­si­tie aan­ge­steld wor­den, zo­als re­cent werd over­een­ge­ko­men tus­sen meer­der­heid en een deel van de op­po­si­tie. Na vieren­een­half jaar aan het hoofd van de Con­go­le­se re­ge­ring, meen­de Mata­ta dat het werk dat zij ge­daan heb­ben waar­de­vol is en ze kun­nen zeg­gen dat de ba­lans over het al­ge­meen po­si­tief is. Mata­ta was pre­mier sinds eind 2012. Van­daag zal pre­si­dent Ka­bi­la de be­vol­king toe­spre­ken voor de twee Ka­mers van het Con­go­le­se par­le­ment. In een com­mu­ni­qué van de pre­si­dent is te le­zen dat Ka­bi­la zich zal uit­spre­ken over de staat van de na­tie.

Ka­bi­la had gis­te­ren een on­der­houd met Vi­tal Ka­mer­he. De voor­ma­li­ge me­de­stan­der van Ka­bi­la nam het in 2011 op te­gen Ka­bi­la, maar was in sep­tem­ber een van de wei­ni­ge op­po­si­tie­fi­gu­ren die deel­nam aan Ka­bi­la’s na­ti­o­na­le dia­loog. Hij werd de af­ge­lo­pen da­gen al her en der ge­noemd als de nieu­we pre­mier. Na zijn on­der­houd bij Ka­bi­la wil­de Ka­mer­he zich niet uit­spre­ken over het pre­mier­schap. “Daar­voor is het te vroeg.” Vol­gens Ka­mer­he is met het af­tre­den van de re­ge­ring-Mata­ta de weg naar de vre­de ge­o­pend.

Een de­le­ga­tie van de VN­vei­lig­heids­raad kwam za­ter­dag in Kins­ha­sa aan. In ge­sprek­ken met de Con­go­le­se po­li­ti­ci heft ze haar best ge­daan om te wer­ken aan een vreed­za­me over­dracht met het doel kal­me ver­kie­zin­gen te krij­gen. Vol­gens een Brit­se di­plo­maat die de ont­moe­ting met Ka­bi­la bij­woon­de, zei de Con­go­le­se pre­si­dent dat een der­de man­daat vol­gens de grond­wet in­der­daad niet mo­ge­lijk is, maar dat die grond­wet ge­a­men­deerd kan wor­den. De di­plo­maat had het over zorg­wek­ken­de uit­spra­ken. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.