Toont slim­me mu­ziek­sug­ges­ties in Play Mu­sic

Times of Suriname - - IMOBIEL -

Goog­le gaat zijn mu­ziekstrea­ming­dienst Play Mu­sic voor­zien van slim­me mu­ziek­sug­ges­ties, die re­ke­ning hou­den met on­der meer de lo­ca­tie van de ge­brui­ker en het weer. Het be­drijf gaat zijn zelfle­ren­de ‘ma­chi­ne learning’-al­go­rit­mes in­zet­ten om sug­ges­ties voor in­di­vi­du­e­le ge­brui­kers te ver­be­te­ren. Goog­le ge­bruikt al ver­ge­lijk­ba­re al­go­rit­mes om zoek­re­sul­ta­ten per per­soon aan te pas­sen en om in­for­ma­tie be­schik­baar te ma­ken via de As­sis­tant, een ste­mas­sis­tent die ver­werkt zit in chat-app Al­lo en de Pixel-te­le­foons van Goog­le. Ge­brui­kers van Goog­le Play Mu­sic moe­ten eerst toe­stem­ming ge­ven voor­dat de nieu­we func­tie wordt in­ge­scha­keld. De app kan ver­vol­gens zien waar ge­brui­kers zich be­vin­den, zo­dat in een sport­school bij­voor­beeld ac­tie­ve­re mu­ziek wordt ge­draaid dan in een bi­bli­o­theek.

Play Mu­sic slaat al­tijd een play­list of­fli­ne op, zo­dat ge­brui­kers naar mu­ziek kun­nen blij­ven luis­te­ren als hun in­ter­net­ver­bin­ding weg­valt. Het thuis­scherm van de app is op­nieuw in­ge­richt, zo­dat sug­ges­ties een be­lang­rij­ke­re plaats krij­gen. Goog­le zegt dat er ook nog men­se­lij­ke cu­ra­to­ren wer­ken aan het aan­bie­den van mu­ziek­se­lec­ties. Goog­le Play Mu­sic is be­schik­baar voor An­droid, iOS en op het web.

(NU.nl/fo­to: Ven­tu­reBeat)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.