Ook Asus werkt aan smartpho­ne met Goog­le Tan­go-ca­me­ra’s

Times of Suriname - - IMOBIEL -

Naast Leno­vo werkt ook Asus aan een smartpho­ne die de ex­pe­ri­men­te­le Tango­ca­me­ra’s van Goog­le ge­bruikt. Met de ca­me­ra’s kun­nen 3D-beel­den wor­den vast­ge­legd en kun­nen ver­schil­len­de aug­men­ted re­a­li­ty-apps wor­den ge­bruikt.

Asus-di­rec­teur Jer­ry Shen heeft ge­zegd dat de Zen­fo­ne AR-smartpho­ne tij­dens gad­get­beurs CES 2017 zal wor­den ont­huld, meldt maan­dag. Die beurs vindt be­gin ja­nu­a­ri plaats in Las Ve­g­as. In de VS ver­koopt Leno­vo in­mid­dels zijn Phab 2 Pro, de al­ler­eer­ste Tan­go-te­le­foon. Het ap­pa­raat heeft drie ca­me­ra’s, waar­on­der één met een spe­ci­a­le diep­te­sen­sor. De te­le­foon kan on­der meer wor­den ge­bruikt om een 3D-scan van een ruim­te te ma­ken. Ver­vol­gens kun­nen apps re­le­van­tie in­for­ma­tie to­nen, zo­als com­men­taar bij schil­de­rij­en in een mu­se­um of rou­te-aan­wij­zin­gen. Shen maak­te ook be­kend dat Asus zijn Zen­bo-ro­bot, die moet hel­pen met huis­hou­de­lij­ke ta­ken, nog voor het eind van het jaar op de markt brengt in Tai­wan. In het twee­de kwar­taal van 2017 moe­ten de VS en an­de­re mark­ten vol­gen.

(NU.nl/fo­to: Speed Test)

Di­gi­ti­mes

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.