Nieu­we iPho­ne en iPad krij­gen rand­loos scherm

Times of Suriname - - IMOBIEL -

Ap­ple gaat zijn iPho­nes en iPads vol­gend jaar voor­zien van rand­lo­ze scher­men. Daar­door gaat de scherm­groot­te van de iPho­nes mo­ge­lijk weer om­hoog. Dat heb­ben ana­lis­ten van Bar­clay’s ver­no­men tij­dens een reis naar Ap­ple-le­ve­ran­ciers in Azië, meldt Bu­si­ness In­si­der vrij­dag.

De exac­te spe­ci­fi­ca­ties van de vol­gen­de iPho­ne zou­den nog niet he­le­maal vast­lig­gen, maar de ana­lis­ten ver­wach­ten dat het klei­ne­re mo­del een scherm­for­maat van 5 inch krijgt en het gro­te­re mo­del een for­maat van 5,8 inch. De hui­di­ge iPho­ne 7 en 7 Plus heb­ben een scherm­door­snee van res­pec­tie­ve­lijk 4,7 en 5,5 inch. Om­dat de ‘be­zels’ naast het scherm krim­pen, zou­den de te­le­foons on­ge­veer even groot kun­nen blij­ven. Vol­gens de ana­lis­ten krijgt al­leen het gro­te­re Plus-mo­del een scherm met de nieu­we OLED­tech­no­lo­gie, ter­wijl de klei­ne­re ver­sie een LCD-dis­play krijgt. Ap­ple brengt nieu­we func­ties de af­ge­lo­pen ja­ren vaak eerst naar zijn duur­de­re Plus-mo­del­len. Zo heeft de iPho­ne 7 Plus een dub­be­le ca­me­ra, ter­wijl de klei­ne­re iPho­ne 7 een en­ke­le ca­me­ra aan de ach­ter­kant heeft.

Vol­gens de ana­lis­ten wor­den in maart nieu­we iPad-mo­del­len ge­lan­ceerd, in scherm­for­ma­ten van 9,7, 10,9 en 12,9 inch. Daar­bij zou de klein­ste ver­sie een goed­ko­per mo­del wor­den. De ta­blet met een scherm van 10,9 inch zou een even gro­te be­hui­zing heb­ben, maar met een rand­loos scherm. De ana­lis­ten schrij­ven niet over een nieu­we ver­sie van de iPad Mi­ni, die nu wordt ge­le­verd met een scherm­for­maat van 7,9 inch. De Bar­clay’s-ana­lis­ten vin­gen ook ge­ruch­ten op over de AirPods, de draad­lo­ze oor­dop­jes die Ap­ple eer­der al pre­sen­teer­de maar nog niet wist te le­ve­ren. De pro­duc­tie daar­van zou in de­cem­ber be­gin­nen.

(NU.nl/fo­to: Ap­pleAp­ple.top world news)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.