Blackber­ry nog een keer met toet­sen­bord

Times of Suriname - - IMOBIEL -

Blackber­ry zal nog ten min­ste een ei­gen te­le­foon met ken­mer­kend toet­sen­bord ma­ken. Dat ver­tel­de top­man Jo­hn Chen in een in­ter­view met pers­bu­reau Bloom­berg. “Ik heb nog een te­le­foon met toet­sen­bord be­loofd”, ver­be­ter­de Chen zijn in­ter­view­ster. Zij was er eer­der van­uit ge­gaan dat de smartpho­nes ver­le­den tijd zijn voor het Ca­na­de­se tech­no­lo­gie­be­drijf. Chen kon nog niet ver­tel­len wan­neer de te­le­foon in de win­kels ligt, maar zei dat het niet lang zou du­ren. Blackber­ry richt zich in toe­ne­men­de ma­te op an­de­re pro­duc­ten dan smartpho­nes. Het be­drijf kon­dig­de in sep­tem­ber aan nog wel te­le­foons te wil­len ver­ko­pen on­der zijn merk­naam. Die wor­den ech­ter door an­de­re par­tij­en ge­maakt. Chen lijkt daar nu op te­rug te ko­men, want hij be­na­druk­te dat het nieu­we toe­stel met toet­sen­bord ‘in ei­gen huis’ wordt ge­pro­du­ceerd.

(Di­gi­taal/fo­to: Tech News To­day)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.